Zasvojen 2014 cda

Odvisnost od pornografije je patolo¹ki vzrok (od meje spolne zlorabe in spletnega holizma, ki raèuna na celotno podrejenost dnevne rutine na gledanje pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma dober

Antropogeno onesna evanje zraka

Vsak dan, tudi ko smo ¹e vedno v podjetju, smo obkro¾eni z drugimi zunanjimi snovmi, ki vplivajo na na¹e ¾ivljenje in zdravje. Poleg osnovnih lastnosti, kot so: lokacija, temperatura, vla¾nost okolja

Poenostavljeno upravljanje skladi ea

Program Gastro Szef je namenjen restavracijskim verigam. Gre za projekt, ki se uporablja za vodenje skladi¹èa v doloèenem podjetju, na platformi posedovanih nabavnih dokumentov in posameznih prodajnih pozicij. Zahvaljujoè tej programski

Prevajalec magistrskega dela

Prevajalèevo delo pripada koncu velikih poklicev. Zahteva predvsem odlièno uèenje jezikov, poleg tega pa veliko kontekstov, ki izhajajo iz njegove umetnosti in zgodovine. Morda zato filologije sledijo kateremu od najbolj priljubljenih

Prvi delovni blog

Na ¾alost ne bo niè novega reèi, da se na dana¹njem trgu dela teoretièno izobra¾evanje spu¹èa v ozadje in kandidatove praktiène sposobnosti za en sam prostor so prednostne naloge. ©e pred

Posamezne zobozdravstvene ordinacije krzysztof cmentarziec

Zobozdravstvo v smislu dr¾avne obravnave, za ¹tevilo bolnikov, je nedvomno zdravstvena ustanova, ki ne vkljuèuje davènega prava. Èe pa zobozdravnik izvaja samostojno prakso, je dol¾an oceniti svoje storitve preveè finanèno in