Blagajna blagajne7

1. januarja 2015 sem v stanovanje vnesel predlog zakona, ki je zaostril tudi skupino podjetnikov, ki niso dol¾ni prijaviti prodaje na blagajni. Èe do sedaj ¹e niste uporabljali blagajne, se bo to zagotovo spremenilo. Nekaj veè, to pomeni, da bo tudi veè ¾ensk, ki poslujejo, prisiljene kupiti blagajno. Ker je v proraèunu vsakega podjetnika velik stro¹ek, je vredno videti, v katerem sistemu lahko dobite povraèilo za tak¹en nakup.

- Vsi podjetniki, ki so kupili blagajno in na njej evidentirajo prodajo, imajo pravico zaprositi za povraèilo nastalih stro¹kov. Za vlo¾itev zahtevka za vrnitev morajo biti izpolnjene nekatere formalnosti. V skladu z zakonom, lahko izterja 90% nakupne cene blagajne, brez DDV, vendar cena ne more prenesti 700 PLN. Nedvomno je prilo¾nost, da dobite povraèilo, veselo sporoèilo za vse podjetnike, ki ne ¾elijo odvraèati denarja.

- Prav tako ne moremo izgubiti posebnega obvestila v davènem uradu, v katerem bomo doloèili kolièino porabljenih blagajn in navedli naslove njihove uporabe. Navesti morate tudi toèen datum, saj smo zaèeli evidentirati prodajo na doloèeni blagajni. To gradivo je pomembno in ne moremo ga prenehati oddajati.

Èe ¾elite prejeti nadomestilo za nakup blagajne, morate imeti dokazilo o nakupu. Vraèilo lahko vlo¾imo enkrat, v eni izjavi. Èe obravnavamo vsa vpra¹anja, ki se nana¹ajo na zadnjo, v kateri je obrazec za vraèilo, bomo na gradbi¹èu na¹li ¹tevilne informacije - tukaj je veliko blaga zelo enostavno za zadnji element. Z integriteto nismo edini, za katere je potreba po nakupu blagajne nekaj povsem novega. In zahvaljujoè pomoèi izku¹enih strokovnjakov, ne bomo mogli le kupiti pravega denarja, ampak bomo lahko dobili povraèilo stro¹kov, ki so nastali pri nakupu.

Kje lahko kupim blagajno? V elektronskem poslovanju lahko kupimo tudi davèno napravo tudi v stacionarnih prodajalnah. Spomnimo se, da je stanovanje zato poobla¹èeni distributer in da zagotavlja storitve vzdr¾evanja.