Blagajna frigo ii

V skladu s predpostavko, do konca leta 2014 subjekt, katerega prodaja fiziènim osebam, ki ne opravljajo finanènih dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20 000 PLN na leto, ni bilo treba evidentirati prodaje na zneske registracijskih zavezancev. Kako so se te doloèbe spremenile? Ali je gotovinska blagajna v gostinskih objektih toèna?

Od leta 2015 se zgornji predpisi ne uporabljajo veè za ljudi, ki se igrajo z majhnimi bari, prostori s pripravljeno hrano in kabine za hitro prehrano. Uèenje zavezujoèih doloèb tudi ne velja za subjekte, ki nudijo gostinske storitve v velikih gostinskih obratih. Gre tudi za tiste, ki dajejo na¹e storitve sezonsko. Podobna oblika je v uspehu subjektov, ki skrbijo za pripravo hrane za zunanje uporabnike.V sistemu s spremembo predpisov v letu 2015 so vsi zavezanci, ki se ukvarjajo z gastronomskimi storitvami, obvezni uporabljati blagajno pri prodaji. V sedanjem primeru ni prostora za velikost prostorov, ali pa obstaja sedanja resna restavracija ali majhen bar, pa naj gre za sezonsko ali celo leto. Govor tudi nima dose¾enega vpliva.Pomoè bi morala biti dejstvo, da je zakonodajalec pomislil na obdobje za uvedbo tak¹nih valut v gostinstvu. Zato bi morala biti gotovinska registracija v gostinski hi¹i doloèena najkasneje do 1. marca 2015. Do zadnjega dne je kasa morala biti trenutno zase¾ena, programirana, pripravljena narediti stvari in poroèati tudi davènemu uradu. & nbsp; Blagajna bi se morala spominjati name¹èene & nbsp; gastronomske programske opreme z razliènimi stopnjami DDV za materiale iz oddaljenih kategorij.

V primeru zagotavljanja gostinskih storitev, èe do 31. decembra 2014 davèni zavezanec ni presegel omejitve prometa (20.000 PLN, je morala najkasneje 1. marca 2015 vstopiti v najbli¾jo vlogo. Ko pa je davèni zavezanec, ki je vodil majhno gastronomijo, presegel omejitev prometa, da bi ga izloèil iz blagajne pred 1. januarjem 2015, samo ne v decembru, ampak novembra, je bilo treba davèno blagajno vpisati do 1. februarja 2015.Omeniti velja tudi obveznost uvedbe blagajne za ¾ivilske prostore, odprte po 1. 1. 2015. Sedaj je treba v teh prostorih blagajno vpisati v postopku dveh mesecev, konec meseca, v katerem je bila ustvarjena prva pomoè v gostinstvu.