Blagajna kako deluje

Danes veliko Poljakov dela v tujini, zato potrebujem prevedene dokumente v angle¹èino. Tudi veliko na¹ih lastnih podjetij, ki ustvarjajo v mednarodnem okolju, zahtevajo, da tisti, ki so pripravljeni za produkcijo, izrazijo na¹ ¾ivljenjepis v tujem slogu, zlasti v angle¹kem slogu. Na Poljskem skoraj vsi, ki so pripravljeni delati, nimajo strokovno prevedenih dokumentov za zaposlovanje. Zato je pomembno, da se prevod ¾ivljenjepisa zaupa strokovnjaku.

Zlasti na Poljskem sami napi¹emo ¾ivljenjepis ali spremno pismo, redko pa to vlogo uporabimo kot specializacijo za èlove¹ke vire. Medtem pa je ponavadi napaka, ki nam koristi od izgube potencialnega delovnega mesta. Èeprav govorimo angle¹ko na komunikativni naèin, se ne ukvarjamo s strokovnim, specializiranim besedi¹èem, ki se pogosto pojavlja v besedilih za zaposlovanje. Èeprav nam je dano, da dobro pi¹emo, se uporabljajo fraze, ki jih uporabljamo za izvornega govorca, ki je slabo, umetno, takoj izgubljeno besedilo, ker oseba, ki upravlja doloèen jezik od rojstva, nikoli ne reèe nièesar. Do zadnje je treba omeniti ustrezno jezikovno, slovnièno ali slogovno skladnjo.Zelo te¾ko je opraviti jezikovno raven znanja, ki pomeni pisanje popolnega ¾ivljenjepisa v tujem jeziku. Delodajalci potrjujejo, da so materiali, ki so jih sprejeli v angle¹èini, velike napake, pravopisne napake, slovniène napake in prenos poljskih stavkovnih struktur v tiskanje. Seveda, za Poljaka bo tak¹en ¾ivljenjepis nedvoumen, ker on, kot smo mi v polj¹èini, toda domaèi Angle¾ lahko povzroèi kar nekaj te¾av. To naravno poslab¹a njen polo¾aj med postopkom zaposlovanja in vèasih celo odloèi o njenem neuspehu.Posebno zadrego povzroèajo napake v ¾ivljenjepisu, èe smo v jezikovno skupino vnesli napredna jezikovna znanja. Veliko rev¹èine, èe na doloèenem mestu znanje drugega jezika ne bo koristno za na¹e delo doma. ©e huje, èe je to ena od bistvenih zahtev, ki jih je treba vzeti na enem mestu, nekaj, kar bi obièajno uporabljali vsak dan. Potem bodo napake v ¾ivljenjepisu in stabilnost diskvalificirane. To je vredno vlagati v strokovni prevod CV.

vir: