Davene blagajne

Registrske blagajne so nepogre¹ljive za majhna podjetja, ki svoje izdelke porabijo za posamezne stranke, vkljuèno z malimi trgovinami, zelenjavami, kioski itd. Na teh podroèjih ¹e vedno vstopamo v blagajne z manj¹imi dimenzijami. To so ponavadi poceni, priroène in funkcionalne blagajne. Njihovo naroèilo najprej evidentira primer in izda potrdilo o prejemu kupcu kot potrditev nakupa.

To vam daje priljubljeno kontrolo blagovne znamke in nadzor nad va¹imi prihodki. Majhne fiskalne naprave ponavadi niso zelo zapletene funkcije, ko je v uspehu sistemskih blagajn, ki jih lahko vzamemo v trgovinah. Vse bolj pa nam razliène vrste blagajn omogoèajo, da loèeno prikljuèimo bralnik èrtnih kod ali terminal za plaèilne kartice.

Izbira blagajnePoceni blagajne se gibljejo od 500 PLN do pribli¾no 1700 PLN. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki ponujajo zelo veliko izbiro. Pri izbiri blagajne je treba upo¹tevati, kdaj in ko je treba opraviti storitev. Dobro je, èe poklic, v katerem kupimo davèno napravo, ponuja tudi storitve. Pri izbiri blagajne je priroènost dela zelo pomembna - blagajna mora imeti visoke pritiske in preprost zaslon z osvetljenim ozadjem. Poleg tega je pred nakupom vredno preveriti, kako je vsebovan papirni trak, ker najverjetneje poteka pravoèasno in ga obièajno morate spremeniti.

Kateri pogoji bi morali izpolnjevati?Blagajna mora izpolnjevati vse zahteve Ministrstva za finance in naèrtovati posebne funkcije, kot so dajanje drugih valut ali tiskanje jasnih imen blaga. Seveda mora blagajna na vsakem raèunu izloèiti davèno ¹tevilko podjetja. Glede na to, da smo v evropski skupini, bi morala biti na¹a nova blagajna pripravljena na zadnjo, stranka, ki bo ¾elela dati evro v valuti, je lahko vedno uspe¹na, najpogosteje pa tudi poceni majhne blagajne imajo veliko ¾eljo po evrih. Potem je tam zelo pomembna, ker lahko Poljska na neki stopnji pre¾ivi na evru. Poleg tega je treba blagajno prilagoditi za delo z drugimi napravami, kot so èitalnik kod, raèunalnik, dodatni zaslon, terminal, blagajni¹ki predal in lestvica.