Definicija in vitro

https://h-ocream.eu/si/HondroCream - Celovito skupno terapijo za obnovitev telesne pripravljenosti!

In vitro oploditev ¹teje za povezavo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. Uporabljajo lahko in vitro pare, ki so poroèeni ali spadajo v neformalne klube.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na osnovo,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh pri uporabi razliènih oblik asistirane reprodukcije, \ t6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.Ena najlep¹ih klinik za neplodnost na Poljskem je klinika In vitro Krakow.Potek zdravljenja je razdeljen na veè faz.Prvi obisk je zanesljiv za oba partnerja, treba je opraviti vso medicinsko dokumentacijo o zdravljenju neplodnosti. Na tak¹nem obisku se gradi zdravni¹ki vpra¹alnik in ¾enski pregled. Èlovek dobi napotitev za obèutljiva iskanja.Pri dodatnih obiskih zdravnik izbere tehniko in vitro oploditve na podlagi rezultatov testov. Èe mora predstaviti trenutno stvar, bo naroèil podrobnej¹i napredek.V naslednjem delu mora oseba opraviti hormonsko stimulacijo. Projekt je namenjen poveèanju ¹tevila odraslih oocitov. Zdravnik naroèi ultrazvok in preverjanje, saj zaradi teh rezultatov doloèi datum zbiranja jajènih celic za oploditev in vitro.V doloèenem èasu se pacienta postavi v sredi¹èe klinike. Pojavi se skoraj takoj pod anestezijo. In partner prevzame oba na kliniki, da dostavi seme na zelo pripravljen prostor v kliniki.V laboratoriju je ¹est vseh zbranih jajènih celic zgrajenih s spermo. Na koncu se oblikujejo zarodki.Oplodne jajène celice so name¹èene v inkubatorju, kjer imajo ugodne razmere za rast.Eden ali dva zarodka se proizvajajo za oploditev in se izvajajo v maternièni votlini, tako da lahko tam le¾ijo.Po oploditvi mora bolnik mirno ¾iveti. Priporoèa se tudi spolna abstinenca, dokler se ne opravijo testi noseènosti. Po 12 dneh se pacienta postavi v ambulanto na toèki pregleda, s katero se doloèi raven HCG, ki potrjuje noseènost.