Diplomsko delo t

Enova, torej, niè drugega kot sistem za naèrtovanje virov podjetja, ki se navadno imenuje ERP. Njegova prva vaja je pomoè pri upravljanju vseh sredstev podjetja. Proizvajalec te programske opreme je Soneta Sp. z o. Metoda je mogoèe kupiti pri poobla¹èenih distributerjih enova kraków.

Celoten organizem je bil narejen modularno, vsak od posameznih elementov pa naj bi izbolj¹al delovanje podjetja na doloèenem obmoèju dejavnosti. Ta podroèja vkljuèujejo predvsem upravljanje s èlove¹kimi viri, poravnavo plaè, obraèunavanje, prodajo, blagajno, knjigovodstvo inventarja, upravljanje skladi¹è, popolno raèunovodstvo, upravljanje informacij z ¾e obstojeèim in potencialom. Poleg tega moduli omogoèajo izterjavo ter mobilno prodajo.Najpomembnej¹e prednosti programske opreme Enova so njegove funkcionalnosti. Program organizira nekaj potrebnih orodij za sledenje procesom v pisarni. Sistem je bil tako izpopolnjen, da deluje z vso industrijo in specializirano programsko opremo. Programska oprema se natanèno prilagaja pravemu okolju.Enova je doloèena za mlada, srednja in hitra podjetja. Tudi za podjetja z enim sede¾em, tudi podjetja s podru¾nicami. Veliko je premi¹ljene konstrukcije. Ima razliène razlièice programske opreme, zaradi èesar je vsa programska oprema "skupaj s podjetjem". Enova bo zadovoljila vse informacijske potrebe v podjetju. Hkrati je programska oprema Enova izjemno dobra za uporabo. Predstavlja se z elegantno aplikacijo in je uporabniku prijazna ter ima intuitiven vmesnik. Izvajanje programa ne zahteva specialistiènega usposabljanja.Uporaba programa Enova v pisarni je re¹itev, ki zagotavlja dobro upravljanje z viri podjetja, pa tudi raven varnosti za podjetje.O blagovni znamki in zanesljivosti zadevne programske opreme je predvsem doloèeno, da je bil nagrajen z moèjo tekmovanj. Poleg tega je danes veè kot 6.500 blagovnih znamk in podjetij opremljenih s programsko opremo Enova, ki doloèa njeno kakovost.