Direktiva evropske unije o praznikih

Direktiva ATEX je normalno ime direktive Evropske unije, ki je poenotila pravila o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi blizu tal v potencialno eksplozivnih atmosferah. To bistveno prispeva k pretoku blaga med vsemi dr¾avami èlanicami, saj je, kot je znano, prosti pretok izdelkov edina obstojeèa predpostavka Evropske skupnosti.

Na Poljskem je ATEX v sklepu ministra za gospodarstvo opisal bistvene zahteve za opremo in za¹èitne sisteme, ki se spro¾ijo v potencialno eksplozivnih obmoèjih, ter dokumente in izvedene finanène instrumente (ATEX Direktiva 94/9 / ES.Direktiva doloèa vrsto zahtevanih varnostnih ravni in metod, ki jih mora izdelek izpolnjevati, odvisno od okolja, v katerem se bo uporabljal. Vendar pa se je treba zavedati, da mora poleg zahtev direktive ATEX vsak izdelek ¹e vedno izpolnjevati smernice, ki izhajajo iz novih pomembnih aktov v zvezi z danim sortimentom in da lahko pridobijo zakonsko zahtevana potrdila.Glavno okolje, v katerem se upo¹teva naèelo, so rudniki, zlasti podzemlja, izpostavljeni eksplozijam metana in / ali premogovega prahu. Druga ranljiva obmoèja vkljuèujejo kemiène tovarne, elektrarne, cementarne, obrate za predelavo lesa in plastike. Razvrstitev prostora kot eksplozijsko ogro¾enega obmoèja je odvisna od prisotnosti eksplozivnih koncentracij v zraku in pogostosti njihovega izstopa. Izdelek, ki ne prejme potrdila, je treba hitro umakniti iz sektorja. Najprej opravlja varnost v slu¾bi in zmanj¹uje izgube, povezane s slabimi dogodki. Zahvaljujoè dobri zasnovi vseh konstrukcij in dodatkov, lahko zmanj¹ate nevarnost napada na doloèeno delovno mesto skoraj niè.Certifikacijski organi za izdelke na Poljskem so: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centralni rudarski in¹titut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów in OBAC - Center za testiranje certificiranja in certificiranja Sp. z o.o. s sede¾em v Gliwicah.Poleg Evropske unije veljajo standardi certificiranja IECEx, katerih glavne smernice so usklajene s pravilom ATEX. Na podlagi evropske skupnosti certifikat IECEx ni potreben.