Ei eenje pri kozmetiearki

Magnetni filtri so dokaj nov koncept na podroèju tekoèega èi¹èenja delcev. Èeprav so standardna re¹itev za olja in ¹e vedno hladilne tekoèine. Magnetna filtracija je precej ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

Magnetni filtri se uporabljajo predvsem za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in èiste vode. Namenjeni so tudi za za¹èito hladilnih in ogrevalnih naprav, kakor tudi za vse vrste naprav, ki se nahajajo v obravnavanih instalacijah. Magnetni filtri najprej ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri gledajo na odloèilno te¾o, da prepreèijo po¹kodbe naprave in vstavljene naprave. Poleg tega trpijo zaradi naèrta za poveèanje uèinkovitosti name¹èenih magnetizatorjev. In dajejo prilo¾nost za zmanj¹anje stro¹kov delovanja ali vzdr¾evanja opreme in zmanj¹anje odpornosti vode ali pretoka tekoèine v gradbeni¹tvu.Magnetni filter ima ¹tevilne prednosti in ¹tevilne aplikacije. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodnih instalacijah (vodovodne napeljave, v zaprtih instalacijah, z uporabo posameznih naprav, ki so opremljene z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, na gradbi¹èih s prisilno cirkulacijo.Izbira pravega magnetnega filtra se mora osredotoèiti predvsem na procesne parametre. To je bistvenega pomena za naravo, vrsto procesne tekoèine, kolièino in moè onesna¾evanja, poleg tega pa tudi uèinkovitost, ki jo ¾elimo doseèi, in prièakovano uèinkovitost filtriranja.Pri magnetni filtraciji ni potro¹nega materiala. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, nekateri magnetni filtri pa imajo nizek upor. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev s povr¹ino, manj¹o od 1 mikrona. Onesna¾evanje iz filtra se izvaja v polsuhi perspektivi, zato je izguba tekoèine zelo majhna. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Prviè, stro¹ki magnetnega filtra so izjemno visoki v primerjavi s standardnimi membranskimi filtri. Osnova je zadnja napaka magnetnih filtrov, ki se hitro odpravi zaradi visokih obratovalnih stro¹kov.