Ga enje po arov z roeno gasilno opremo

Med poskusi ga¹enja po¾arov mnogi ljudje refleksno posegajo po vodi. Je najpogostej¹e in zelo privlaèno gasilno sredstvo. Vendar gasilci in strokovnjaki za ga¹enje niso vedno pretirani. Izbira sredstva za ga¹enje je odvisna od gorilnega materiala.

Pena za ga¹enje po¾arovPo¾ar iz pene med drugim gasi med po¾ari vnetljivih tekoèin, kot sta bencin ali alkohol. Pena ni mogoèe uporabiti za ga¹enje goreèih alkalijskih kovin ali elektriènih instalacij in vse, kar govori z vodo. Po drugi strani pa so pra¹na sredstva za ga¹enje najbolj uporabna.Odnosi iz va¹ega skladi¹èa se lahko uporabijo za ga¹enje skoraj vseh goreèih materialov. Gasilni plini, med katerimi je najcenej¹i ogljikov dioksid, so ekonomski pri ga¹enju po¾arov premoga, koksa in ¾vepla ter kovin, kot so kalij, natrij, kalcij, ¾elezo in cink. Voda pa po drugi strani odlièno deluje v stiku s pomembnimi trdnimi telesi organskega izvora, kot so les, papir, premog, slama.

Ga¹enje s paro ali paro kot metoda za ga¹enje po¾araPodobna obdelava kot voda ima tudi metodo za ga¹enje po¾ara. Verjetno ¾ivijo v uspehu zgorevanja le teh izdelkov. Glavna razlika med paro in vodo je v tem, da se voda lahko vrti kjerkoli, pare pa le v tihih prostorih z zmogljivostjo do 500 kvadratnih metrov. V resnej¹ih sobah delovanje pare postane neuèinkovito. Za uèinkovito ga¹enje po¾arov je potrebno ne le poznati gasilna sredstva, primerna za druge snovi, temveè tudi pravila za njihovo priporoèanje in dostavo na obmoèje po¾ara.