Kar pomeni omejitev

Na podlagi Odloka ministra za finance z dne 4. novembra 2014 o blagajnah je dilema, s katero se sooèajo nekateri ponudniki storitev, ali je bolj¹a izbira za njihovo delo blagajna ali fiskalni tiskalnik. ©e vedno je veliko davkoplaèevalcev, ki vodijo posel glede polo¾aja fiziènih oseb, opro¹èeno te obveznosti.

To so povedali avtomobilisti, zdravniki, odvetniki, frizerji, kozmetiki, vulkanizatorji in osebe, ki nudijo gostinske storitve. Prag, ki izhaja iz obveznosti registracije elektronskega prometa, je ¹e vedno 20.000, po besedah ministra pa bo nova uredba omogoèila omejitev prikrivanja realnega prometa, medtem ko je edina, ki bo zmanj¹ala sivo cono.Blagajna je razdeljena na tiskalnik, ker je glavni popolnoma neodvisna naprava, ki jo upravlja prodajalec in je dana za opravljanje kakr¹ne koli gospodarske ali storitvene dejavnosti. Njegova osnova (PLU je znotraj. Orodje je zasnovano za ponudnike storitev ter lahke in majhne trgovine. Lahko deluje tudi v pomembnih komercialnih objektih, obstaja pa tudi bolj priporoèena sistemska blagajna, ki se ustvarja sama ali pa je knjiga prodajnega sistema. Prednosti blagajn so tudi nizki stro¹ki nakupa, velik izbor modelov, npr. Prenosni. Po drugi strani pa pomanjkljivosti vkljuèujejo pomanjkanje dostopa do skladi¹èa, neposredno iz jedi, pomanjkanje mo¾nosti uporabe kompleksnih shem rabatov in izdajanje raèunov z DDV.Novitus bono e fiskalni tiskalnik ne more delati sam, hoèe biti povezan z raèunalnikom in èe nameravamo to narediti, ga imamo. Uporablja ga vsak raèunalni¹ki program, ki ga vodi prek vmesnika RS-232 ali USB. Tiskalniki so namenjeni predvsem velikim maloprodajnim verigam z obse¾no blagovno bazo (tudi veè deset tisoè izdelkov. Druge vrednosti teh zapisovalnih naprav so ponudba izdaje raèuna z DDV in veljavni vpogled v obdobje skladi¹èenja, medtem ko bolezni pomenijo znaten nakupni stro¹ek in potrebno delo z raèunalnikom.