Led razsvetljava razpr ilec

Zasilno razsvetljavo v trenutnih èasih, igra zelo pomembno delo na podroèju varnosti in strogo gledano v doloèeni evakuaciji delavcev iz ogro¾ene stavbe. LED zasilna razsvetljava igra izjemno pomembno vlogo, predvsem pri izgubi osnovnega napajanja svetilk. Posebej pomembno vpra¹anje je ne le izbira primerne razsvetljave, temveè tudi ustrezno oznaèevanje z znaki vseh komunikacijskih poti in okoli visokega tveganja.

Kateri moduli za nujne primere so vidni na trgu?Na na¹em trgu najdemo veliko opreme in posebnih zasilnih modulov, ki nam bodo zagotovili visoko stopnjo varnosti med evakuacijo prebivalstva. Izdelki, odprti na trgu, se lahko med drugim uporabljajo za zasilno razsvetljavo v dru¾abnih prostorih, pisarnah, zasebnih stanovanjih ali stopni¹èih. Sodobni moduli in zasilne svetilke se priporoèajo ne le z bogato zasnovo, ampak tudi z raznolikostjo moèi in izpolnjevanjem zelo zahtevnih varnostnih zahtev. Na prodajnih policah igrajo zelo te¾ko ugled ne le omre¾ne svetilke za uporabo, temveè tudi sodobne LED zasilne razsvetljave z visoko stopnjo zraènosti, ki jih je mogoèe varno uporabljati v prostorih, kjer je vla¾nost zelo visoka, tudi visoka pra¹nost. Zasilna razsvetljava s poveèanim razredom zraènosti je idealna, na primer v kopalnicah.

Na kaj morate biti pozorni pred nakupom?Ljudje, ki ¾elijo doseèi profesionalno LED zasilno razsvetljavo, bi morali najprej poiskati izdelke, ustvarjene z lepim razredom izdelkov. Trenutno je zelo velik ugled, med drugim, svetilke iz nerjaveèega jekla, aluminija ali polikarbonata. Te svetilke lahko pritrdite na navpièno steno tudi za strop. Prav tako je vredno vlagati v razsvetljavo velikih, spo¹tovanih blagovnih znamk, zaradi èesar bomo 100% preprièani, da bodo dobri za veliko let uporabe. Vredno je iskati lastnosti, kot so TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX ali HYBRYD. Z izbiro sodobne zasilne LED osvetlitve je treba paziti tudi na zadnje, ali bo izdelek, ki ga kupimo, vseboval CE certifikat, ki potrjuje skladnost na¹e zasilne razsvetljave z veljavnimi evropskimi standardi.

testiSedanji sistemi zasilne razsvetljave upo¹tevajo veliko razliènih re¹itev, ki nameravajo izbolj¹ati udobje uporabe in kar je najpomembnej¹e varnost naprave. V tak¹no zasilno razsvetljavo je vredno vlagati, na katerem bo treba opraviti preskuse v skladu s PN-EN 50172. V trenutnih svetilkah s samopreizkusom, osnovnim meseènim funkcionalnim testom, bo zagotovo vgrajen v avtomatski kot tudi preizkus èasov osvetlitve. V bli¾nji tr¾nici so tudi odgovorne posebne zasilne svetilke, ki so prepu¹èene stanovanjem, kjer je treba zabele¾iti celotno zgodovino testiranja posameznih zasilnih svetilk.

Kje ¾elite biti sprejeti?Zasilno razsvetljavo in posebej, zasilno razsvetljavo, je treba povezati v vseh evakuacijskih poteh v priljubljenih stavbah in stavbah skupnega prebivali¹èa. Sprejeti je treba zasilno razsvetljavo in v vseh mo¾nostih, ki zagotavljajo evakuacijo in se napajajo le z umetno svetlobo. Vsekakor je treba v filmih, gledali¹èih, raznih spektakularnih prizori¹èih, èitalnicah, revijah, konferenènih dvoranah, ¹portnih dvoranah, zabavi¹ènih prostorih, muzejih dodati polne javne zgradbe.