Meso za meso kot je prepognjeno

Wilk je naprava za mletje vseh izdelkov, kot so meso, slanina ali kruh za burgerje, mesne kroglice in klobase. Njegov videz spominja na tradicionalno meso, ki ga vsaka gospodinja hrani v na¹i kuhinji. Stroj za volkove ima premiène delovne dele, zato naj bi bila ¾enska, ki jo uporablja, preprièana gro¾nja pe¹aèeni osebi. Upo¹tevajte pravila o zdravju in varnosti, da uporaba tega orodja ne bo nesreèna nesreèa.

Èe ¾elite ta stroj prikazati v rastlinah, morate imeti vsaj 18 let in vsaj poklicno ¹olo s posebnimi posebnostmi ali drugimi kvalifikacijami, da dokonèate poklic. To mora biti tudi ustrezna raven zdravja in ta sanitarna knjiga. O njej odloèa zdravnik, ki mu morate iti. Èe ¾elite upravljati napravo, morate nositi dobro za¹èitno obleko, vendar jo morate imeti, èe nimate prostih predmetov, kot so nizki rokavi, kravate. Ne nosite nakita, pokrivala, ¾enske ne pozabite, da ne trenirajo z velikimi lakiranimi nohti.Da bi lahko uporabljali napravo, najprej pripravite pomo¾no napravo za shranjevanje materialov, nato pozorno preberite dokumentacijo o izvajanju in priroènik za uporabo naprave. Nato naj ¾enska naèrtuje vrstni red opravljanja doloèenih funkcij in preveri tehnièno stanje orodja in osvetlitev postaje ter zlasti stanje elektriène napeljave.Danes so volkovi potrebni v vsaki restavraciji, supermarketu in objektih za mno¾ièno prehrano. ©iroka paleta materiala in ugodne cene nas vodijo v to, kaj izbrati. Blagovna znamka Polonised je gastronomski rezalnik.Razmisliti bi morali o skrbi za èistost volka. Govorim o sistematiènem èi¹èenju opreme (vsakiè po konèanem delu, kdaj in kako se servisira. To pomeni predvsem varnost pri delu. Sistematièni nadzor naj pokriva no¾e, ki jih je treba nabriti in po potrebi zamenjati. Vse to bo koristno za bolj uèinkovito in izredno skrbno delo.