Mobilna naprava motorola

Princess HairPrincess Hair - Izboljšajte stanje las!

Nove mobilne naprave so bile v celoti domena posameznih strank. Trenutno se vedno pogosteje sreèujejo z uporabo v trgovini. Zaradi dinamiène rasti prodaje pametnih telefonov se spreminjajo tudi potrebe poslovnih strank. Doloèa, v katero smer sledijo inovativne informacijske re¹itve, namenjene podjetjem.

Podjetja, ki uporabljajo erp sisteme, vedno bolj spra¹ujejo proizvajalce te programske opreme o ponudbi svojih storitev prek mobilnih naprav. Uporaba pametnih telefonov je zelo uporabna pri oddaji naroèila. To re¹itev uporabljajo tudi zaposleni, saj so prisiljeni pogosto potovati. V velikih kolièinah preverite podatke o strankah v obdobju. Mobilne sisteme imajo to vrednost kot standardni programi erp. Edina sprememba je vmesnik, ki je izbran za mobilne naprave. Primer re¹itve, ki daje tem cestnim standardom, je program comarch erp altum. V glavnem poteka v srednjih in celotnih storitvenih in komercialnih podjetjih. Mobilni erp sistemi imajo dve mo¾nosti za vnos informacij. Med njimi je najpomembnej¹a pisna aplikacija za pametne telefone. Preden ga uporabite, ga morate prenesti in namestiti. Po vpisu v prej ustvarjeni raèun sledi dostop do informacij. Druga mo¾nost je, da kontaktirate podatke prek spletnega brskalnika. V tem primeru se morate le prijaviti v sistem - noben poseben program ni pravilno name¹èen. Spomnimo se, da bo aplikacija na mobilni napravi ¹e vedno posodobljena z razliènimi mo¾nostmi. Tako se boste izognili ¹tevilnim neprijetnim dogodkom. Comarch erp altum ima veliko velikih modulov, zahvaljujoè katerih se bo ta programska oprema uporabljala na skoraj vseh podroèjih. Izhajajoè iz financ in raèunovodstva, hkrati pa ostajamo na podroèju logistike in upravljanja èlove¹kih virov.