Modna revija galerija katowicka

Prej¹njo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci naredili v akumulacijski sezoni. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je ¹tela v najbolj obèutljivo komponento, celotna pa se je odvijala brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihovo vrednost so v celoti prevzele po¹tene in lahke tkanine s temno obarvanimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so najbolj u¾ivali v zraènih, barvnih maksih krilih. Poleg njih je bila navdu¹ena tudi èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene klobuke s ¹irokim robom, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroke, ki je naredila veliko za to prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega so se nekatera oblaèila iz zadnje zbirke ¹e vedno prodajala na dra¾bi. Prihodki od veljavne prodaje bodo preneseni v va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène mirne in funkcionalne akcije. Njen delodajalec je veèkrat vrnil svoje izdelke v prodajo in ker je bila prodajna toèka celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija v trgovinah pri¹la kmalu. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bi bile lahko zbirke, razen v stacionarnih trgovinah.Va¹a modna znamka je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. V vsaki regiji je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v ospredju ¹tevilnih najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. V vsakem trenutku ime ustvarja zbirke v sodelovanju s srednje poljskimi oblikovalci. Te zbirke priporoèamo tako hitro, da se tisti, ki so pripravljeni to storiti zjutraj, ¹e pred odprtjem trgovine pojavijo v dolgih vrstah. Te zbirke gredo isti dan.Rezultati tega podjetja iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med potro¹niki, tudi na dosegu in v tujini. Èe pi¹em o njej, mislim, da ne omenjam moè zadovoljstva, ki jo je dosegla, in mislim, da so uèinki najvi¹jega razreda.

http://kankusta-duo.shop/si/Kankusta Duo - Učinkovita rešitev za ženske in moške, ki želijo izgubiti nepotrebne kilograme

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratni èoln za oblaèila