Nano e blagajna

Iz drugih razlogov je nepremiènina iz tradicionalnega nepremiènega finanènega urada pogosto zelo neprijetna ali preprosto nemogoèa. Zlasti v tem primeru jih je treba spremeniti z mobilnimi blagajnami, kot je npr. Elzab k10.

Kdo potrebuje mobilno blagajno?Nedvomno lahko iz blagajne tako dobièek prevzamejo ljudje, ki se morajo gibati skupaj z blagajno. Zato se rodi, da bi se morali kurirji opremiti s tak¹nim zneskom kot dokazilo, èe ¾elijo izdati potrdila. Ne gre za toèko, ampak da bi kurir moral priti do vsakega èloveka s pomembno blagajno.Poleg tega so blagajne na splo¹no potrebne za ljudi, ki delajo samostojne delavce. Tisto, kar je daleè stran, bodo tudi tisti, ki vodijo podjetje, in njihove dejavnosti raèunali na ustvarjanje nalog. Vsi potrebujejo mobilno blagajno, ker pogosto obi¹èejo stranke.Vzemimo zadnji primer celo profesionalcev, kot so vodovodarji ali mehaniki. Veèinoma delajo z lastnim domom ali celo izven delavnice. Pridejo k prejemniku, opravijo delo, nato pa se obièajno prosijo za potrdilo. V taki obliki, ko je na¹el blagajno elzab k10, ki jo lahko strokovnjak vedno nosi s seboj, ker je majhen in ¹ibek, zaradi èesar je pomembno, da ga povsod vzamete s seboj.

Koliko stane mobilni registrator?Omeniti je treba, da so cene mobilnih blagajn in blagajn na splo¹no razliène. Na splo¹no so aktivni nekoliko cenej¹i, njihove cene pa se gibljejo od nekaj sto do veè tisoè zlotov. Zakaj so cene tako razliène?Prviè, kolièina dela, ki jo opravi, doloèa ceno dane blagajne. Nekatere blagajne so prikraj¹ane za dodatne funkcije, njihovo delovanje pa le v tiskanju najpreprostej¹ih potrdil. Nekatere mobilne blagajne pa lahko naredijo veliko veè.Eden od delov, ki jih kupci finanènih blagajn zelo poudarjajo, je mo¾nost shranjevanja natisnjenega potrdila v elektronski obliki. Vendar pa vsi nimajo stali¹èa. Poleg tega imajo nekatere blagajne mo¾nost vzpostaviti WiFi povezavo ali samo bluetooth, kar obièajno ni priporoèljivo, vendar pa ga nekateri kupci ¾elijo.Nedvomno je v primeru, ko gre za vrsto izdelka, vèasih tudi, kdo je proizvajalec doloèene blagajne. Seveda, bolj znani proizvajalci uvedejo precej vi¹je vrednosti, ker vedo, da so uporabniki pripravljeni plaèati veè za provod velike blagovne znamke. Vendar, ne vedno, vi¹ja je cena blagajne, bolj privlaèna je sama blagajna.

Katere fiskalne blagajne kupiti?Na splo¹no moramo, èe ¾elimo kupiti mobilno davèno blagajno, najprej razmisliti, kaj od njega prièakujemo. Èe na primer pogledamo blagajno el10 k10, razmislimo, ali predstavlja vsako funkcijo, ki jo potrebujemo. Lahko tudi doka¾e, da je dano denarna moè dobro delo, kot ga potrebujemo. V tem primeru je vredno razmisliti, ali je bolje poiskati nekoliko cenej¹o blagajno, brez nepotrebnih funkcij.