Napaka bajtov nadzora fiskalnega tiskalnika

Ali kupujete fiskalni tiskalnik? Odlièno - ta izbira bo okrepila polo¾aj va¹ega podjetja na trgu in prispevala k doseganju velikih dobièkov. To se zgodi, ko izberete tiskalnik, ki ustreza va¹im potrebam.

Da bi dosegli zelo pomembno korist od dela va¹ega tiskalnika, boste morali izbrati programsko opremo za delo z njim. Samo tak¹na kombinacija bo popolnoma poveèala kakovost storitev za stranke, izbolj¹ala kakovost dela blagajnikov in omogoèila pridobitev zaupanja potro¹nikov. Na trgu lahko kupimo programe za trgovine, supermarkete, hotele, restavracije in ¹tevilne nove trgovske in servisne dele.

Pri odloèanju o vrsti tiskalnika po¹ljite povratne informacije o nebistvenih komponentah:

Vrsta delaTo je glavni in precej osnovni dejavnik. Pomembna je domena, v kateri delujete in velikost va¹ega podjetja. Dejavniki vplivajo tudi na naèin, kako prodajate stvari ali storitve in koliko. Popolnoma drugaèen fiskalni tiskalnik bo kot nala¹è za zobozdravni¹ko ordinacijo, kjer je zabele¾enih veè kot ducat storitev in popolnoma nezemeljski v velikem supermarketu, kjer je zaznanih veè sto tisoè blaga. Ste strokovnjak, voznik, vodite podjetje, restavracijo, supermarket? Èe je tako, izberite napravo, ki je prilagojena va¹i panogi. Vodilni proizvajalci uporabljajo preizku¹ene tiskalnike, ki so jih obravnavala najbolj uspe¹na podjetja.

Zamisel o tem, kak¹no vrsto fiskalnega tiskalnika izberete, ima idejo o tem, kako upravljate podjetje. Ali imate stacionarno trgovino? Ali trgujete na kiosku? Imate lekarno? Tovarni? Poslovanje v gradbeni¹tvu? In da se premikate od uporabnika do prejemnika ali od doloèenega prodajnega mesta do novega? To je odvisno od odgovorov na vpra¹anje, ali je lahek fiskalni tiskalnik, tiskalnik za trgovine ali, na primer, lekarni¹ki tiskalnik prijaznej¹i za vas. Vendar pa je najbolje, da se posvetujete s strokovnjakom, ki mu zaupate, saj bo vedel, katera dodatna oprema bo popolna za va¹e podjetje.

Elektronski izvod potrdilaIzogibali se boste te¾avam z davènim uradom, èe postavite elzab mera & ebb z elektronsko kopijo raèuna na fiskalnem tiskalniku. Mnogi podjetniki, ki uporabljajo tiskalnik z glavno papirno kopijo, se ne zavedajo, da bo za njih vsaj dve leti hranjenje zvitkov s kopijami.