Ni mo nosti branja blagajne

V skladu z Zakonom o DDV je obveznost imeti blagajno vsak podjetnik, ki opravlja storitve ali opravlja transakcije za delo fiziènih oseb in kmetov, ki raèunajo na pav¹alni osnovi. Do leta 2016 lahko davkoplaèevalci ¹e vedno izbirajo davène ugodnosti, ne da bi morali pridobiti blagajne.

Kadar ni obvezno imeti blagajno.Pijaèe iz pravil, ki delujejo nazaj v letu 2016, so doloèba, da podjetnik, katerega letni nakup v prej¹njem obraèunskem letu ni presegel 20.000 PLN neto, nima namena registrirati prodaje z izdajo davènih prejemkov. V uspehu podjetij, ki so se zaèela izvajati v obdobju poravnave, je treba omejiti 20 tisoè zlotov sorazmerno s ¹tevilom mesecev vodenja v doloèenem letu.

Blagajna - kdaj se zaène prodaja.V obdobju 2015–2016 se je v podjetjih pojavilo veè podjetij, ki ¾elijo med drugim plaèati svoje prejemke avtomobilske delavnice, specialisti in zobozdravniki, frizerji in kozmetièni saloni, odvetniki ali gostinska podjetja, ki ne opravljajo na¹ih storitev na letalih. Z izjemo gostinskih storitev so preostali podjetniki dol¾ni poravnati prodajo blagajnikov v takoj¹njem vrstnem redu, medtem ko lahko podjetja z omejitvijo 20.000 PLN prometa dobijo blagajno v obratovanju 2 meseca po tem, ko prese¾ejo ta obseg. Ta edini cilj v letu 2016 velja tudi za podjetnike, ki prodajajo vozovnice za potni¹ke teèaje z mo¾nostjo, da jih plaèajo v lastni strategiji kot denar in podjetniki, ki so se poravnali na raèunski platformi za storitve, opravljene za polo¾aj fiziènih oseb, èeprav letno niso plaèali veè kot 50. \ t raèuni za najveè 20 prejemnikov.

Ne glede na promet je zakonodajalec ustvaril tudi katalog izdelkov, katerih prodajo je treba dokumentirati s potrdilom iz blagajne. Med te izdelke spadajo: prodaja utekoèinjenega plina, deli za motorje in same motorje, prikolice in polpriklopniki, fotografski aparati, izdelki iz plemenitih kovin, parfumi, alkoholne pijaèe in tobaèni izdelki.