Obdelava raeunalni ke odvisnosti za var avo

Razvoj novih metod v zadnjem internetu pomeni, da ima na¹a akcija drugaèno razse¾nost. Nekatere dejavnosti so za nas svetlej¹e in hitrej¹e. Po drugi strani pa zahtevamo, da smo zelo obèutljivi, saj raèunalnik, ki ga uporabljamo tako pogosto, da nam grozi.

Ne ¹ala, pa dejstvo. Vse pogostej¹i problem je zasvojenost z raèunalnikom, ki v realnem èasu dela za èloveka, ki skrbi za svoje bitje, in ga prisili, da si vzame èas, da je pred njim. Za uspeh v obdobju, ko ¹e veè ljudi ostane zasvojen z raèunalni¹ko obravnavo, postane in ¹e bolj priljubljena. Obstaja veliko centrov (v mojem mestu v Krakovu, v katerih se ocenjuje, da odvisniki z drugimi uporabljajo civilizacijske dose¾ke, to je internet, ki obdr¾i ves nadzor nad njim.

Kako ka¾e zdravljenje? Prihaja iz tega, da se bolnik zaveda, da je njegova vez, ki je stroga in finanèna, in ne takrat, ko ¹e posebej obi¹èe um pacientov - ki so ga izumili njegovi sorodniki. Samo v sezoni, ko se bolnik zaveda svoje odvisnosti, se naslednji koraki zdravljenja izpustijo. V podjetju se zdru¾ujejo, da bi se iz raèunalnika in interneta uèili lastnega premo¾enja. Kaj je torej? Zelo gotovo je, da se pripravi poseben dnevnik in da se doloèijo natanèni naèrti dneva. Ti naèrti morajo v sedanjem obdobju upo¹tevati tudi druge absorpcijske dejavnosti, namenjene domaèemu odmerku ¹porta in aktivne rekreacije.

Odvisnost od raèunalnika je pomemben problem, ki med drugim prina¹a psihomotorièno vznemirjenost, obsesivno razmi¹ljanje ali umik. Z zadnjo celoto odvisne ¾enske se lahko spopade, èe najde strokovno podporo.