Od prodajalca se ne prieakuje da bo porabil

Odnos med obema vrstama je vloga kompromisa, ki obe strani izmenjujeta. Prav tako je treba veliko govoriti o tem, da ne gre v svobodno ti¹ino, ki ne prina¹a niè dobrega in celo vzbuja vzajemne sumnje. Problem je problem, potem pa na¹e vsakdanje ¾ivljenje. Me¹amo tudi za majhne stvari in jih moramo odpraviti. Terapija za pare je koristna re¹itev, ki bo pomagala doloèiti vzrok zastojev v sistemu.Na vsakem sreèanju s terapevtom so predstavljene situacije iz njihove biografije, ki zbujajo slabe spomine, ob¾alujejo partnerja, jezo, razoèaranje. Poglobljena analiza èustev in medsebojnega vedenja partnerjev jim bo pomagala, da bodo opazili vzrok svojih reakcij, ki vedno usmerjajo èustveno loèevanje dveh ljudi drug od drugega.

Ko se gibljemo z dodatno osebo, se moramo dogovoriti, da ima znane navade in navade. Vèasih je mogoèe, da ko skupaj ¾ivimo, vidimo trk dveh zelo izvirnih svetov, kjer smo postali izobra¾eni in kar smo vzeli iz hi¹e ni konec druge polovice. Zato je priporoèljivo ujemati naèin, kako razmi¹ljamo o ¾ivljenju skupaj, vkljuèno z delitvijo odgovornosti. Pravzaprav je tudi prièevanje o tem, èesar ne moremo sprejeti kljub iskrenim namenom. Strokovnjaki nam bodo zagotovo dali prilo¾nost, da se nauèimo, da uporaba teh besed v preprostih pogovorih ni v pomoè.

Stavki, ki naj bi izzvali partnerja, ¾aljivo njegovo dru¾ino, primerjave in odloèitve, ki ga gledajo negativno, in ne njegovo vedenje. Ljubezen ne izgine èez noè, vendar se pogosto ne zavedamo, da je te¾ava le v pomanjkljivi komunikaciji, ki je v trenutku ali ne prevzema nièesar. Povezava je lahko trdo delo, ¹e posebej, èe ne vidi te¾av s sodelavci, kar je pogoj za frustracijo in nezadovoljstvo ljubljene osebe. Skupna terapija je odlièna ideja, èe si ¾elimo dati prilo¾nost za naslednjo razcvet ljubezni.