Odbitek blagajne

Vsako leto se na podroèju Evrope pojavi dve tisoè eksplozij vnetljivih snovi, prahu in plinov, ki izzovejo unièevanje strojev, po¹kodbe pohi¹tva in zgradb ter redko izgubo èlove¹kega ¾ivljenja. Eksplozija lahko povzroèi eksplozivno ozraèje, ki nastane zaradi situacije, ko se me¹anica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali prahu izvaja, obdeluje in hrani v prisotnosti kisika. Najverjetnej¹e eksplozivno ozraèje obièajno najdemo v kemiènih obratih, cisternah, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, èistilnih postajah in morskih pristani¹èih tudi na letali¹èih.Direktiva ATEX je bila ustanovljena kot prostovoljno pravilo za opremo, ki se prodaja v evropski skupini, in je bila sprejeta na mestu, ki je dovzetno za nevarnost eksplozije. Od datuma zaèetka delovanja ATEX direktive mora biti vsak model naprave opremljen z ATEX certifikatom, ki mora biti oznaèen z ustreznim simbolom. ATEX direktiva 94/9 / EC zahteva, da proizvajalci dobavljajo elektrièno opremo za ohranjanje potencialno eksplozivnih atmosfer z ustreznim certifikatom. Po drugi strani imajo zaposleni ATEX direktivo 99/92 / EC, ki doloèa zahteve za izbolj¹anje zdravja in varnosti ljudi, ki delajo v okolju, ki je izpostavljeno eksploziji. Sam princip ATEX 94/9 / EC je uporaben za naprave, ki imajo lasten vir v¾iga, ker v njihovem primeru obstaja mo¾nost elektriènega praznjenja, pojav stalne elektrike in ¹ir¹ih temperatur. Èeprav je direktiva ATEX nepogre¹ljiva uredba, je med koristmi, ki jih prina¹a obravnavanje te vrste, mogoèe nadomestiti:

zagotavljanje varnosti delovnega mesta za zaposlene v industrijskih interesih,omejevanje gospodarskih izgub zaradi mo¾nih okvar ali prekinitev proizvodnje, \ tzagotavljanje potrebne kakovosti dodatkov za komercialni nakup v dr¾avi Evropske unije,usklajevanje storitev zaupanja in higiene za stvari in odrasle.