Onesna enost eetin z zrakom

Pogosto obiskuje v smislu, da se v smislu dela pojavi ¹kodljiv prah, suspendiran v industrijskih in zgorevalnih plinih ali zraku. Onesna¾evalci tega modela so ¹kodljivi za zdravje ljudi, ljudi v tak¹nih stanovanjih. Kaj storiti potem, da ljudem ni treba biti ¾ivèni glede posledic zau¾itja onesna¾enega okolja?

Najbolj zanimiv naèin je industrijsko odstranjevanje prahu. Postopek odstranjevanja prahu, imenovan "ekstrakcija prahu", omogoèa odlaganje ¹kodljivih plinov, prahu iz delovnih okolij, v katerih je verjetno, da se bodo pojavili negativni zdravstveni izdelki za zaposlene.

Sistemi za odsesavanje prahu se uporabljajo predvsem tam, kjer gradbi¹èa prepreèujejo onesna¾enje delovnih mest s suhim prahom, ki predstavlja drobne delce, ki jih je treba odstraniti. Tehnolo¹ke zbiralnike prahu je zato mogoèe najti v energetski, varilni, kovinski, ¾ivilski ali farmacevtski industriji. Med proizvodnimi procesi nastopi nevarni prah, zlasti pri predelavi izdelkov, tudi pri polivanju nepakiranih materialov med transporterji. Moramo se zavedati, da so nekateri prah strupeni za èlove¹ko telo in da je treba njihovo koncentracijo zmanj¹ati na njihovo delovno obna¹anje z uporabo sistemov za odsesavanje prahu.

DiaRemedium

Da bi bili sistemi za ekstrakcijo prahu èim moènej¹i, je treba uporabiti lokalne opornike, ki se dvigajo iz samonosnih rok, odojev in streh, ki se nahajajo v tleh centra za emisije onesna¾evanja. Obvezno mora poskrbeti tudi za redno odstranjevanje grozdov prahu, kar jim uèinkovito prepreèuje, da bi se dvignili in naselili. Pomemben dejavnik je tudi tesnost prikljuèkov v instalaciji, saj se bodo vsa pu¹èanja uporabila za sprostitev prahu zunaj, ki se bo sprostila na mestu zbiranja prahu.

Zaradi zdravja zaposlenih je vredno vlagati v industrijsko odstranjevanje prahu. Gospodarske naprave bodo uèinkovito odstranile vsa onesna¾evala, ki lahko slabo vstopijo v telo, kar se spremeni iz dela v uèinkovitost. Zato ne smemo pozabiti, da naprave za odstranjevanje prahu v industriji vèasih zahtevajo predpisi in standardi o zdravju in varnosti. Kar je zelo dobro, njihovo sprejemanje prina¹a ¹tevilne prednosti, zato je vredno vlagati in prejemati tak¹ne re¹itve.