Otro ka psiha

V pogojih pra¹enja zraka je priporoèljivo uporabljati naprave z ATEX certifikatom in strukturami, ki so oblikovane in izdelane skupaj z ATEX nasveti za vstop v EU.

V poslu, v pogojih pra¹enja s pra¹nimi barvami, sem imel premog ali prah organskega izvora (npr. Les, najprej je potrebno zagotoviti ustrezno odstranjevanje prahu. Uèinkovito odsesavanje prahu ATEX (atex odsesavanje prahu uspe¹no odpravlja veèino nevarnosti, vendar je za uèinkovito delovanje priporoèljivo uvesti ustrezno razvite in po mo¾nosti dobre tehnolo¹ke, tehnolo¹ke in postopkovne re¹itve. Kak¹ne re¹itve?

http://si.healthymode.eu/hallu-motion-korektivni-aparat-za-prilagajanje-velikega-prsta/Hallu Motion. Korektivni aparat za prilagajanje velikega prsta

Odvzem prahu ATEX pri deluDeaktiviranje odstranjevanja prahu ATEX (dobro z evropskimi direktivami je usmerjeno na:- z uporabo lokalnih vezi, ki se morajo nahajati v bli¾ini virov, ki oddajajo eksplozivne atmosfere, so vezi samohodne roke, industrijske nape ali posebne sesalne glave,- za ta naèrt je treba redno sesati povr¹ine, na katerih so grozdovi finih delcev (za dokazovanje strojnih orodij, industrijski sesalniki,- dobra ozemljitev delovnih naprav in en sistem za ekstrakcijo prahu, saj lahko izvaja tudi elektrostatiène naboje - ozemljitev prepreèuje ta dogodek,- pravilna izdelava kanalov za zbiranje prahu in njihova varnost pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in naprav za odstranjevanje prahu, izdelanih v skladu z naèelom ATEX in z ustreznimi certifikati.Za najveèjo mo¾no za¹èito pred eksplozijo je vredno, da se sistemi za ekstrakcijo prahu ATEX opremijo z naèini ga¹enja (iskrenje in / ali po¾ar v sami instalaciji.