Poenostavljeno upravljanje skladi ea

Program Gastro Szef je namenjen restavracijskim verigam. Gre za projekt, ki se uporablja za vodenje skladi¹èa v doloèenem podjetju, na platformi posedovanih nabavnih dokumentov in posameznih prodajnih pozicij. Zahvaljujoè tej programski opremi lahko uèinkovito upravljamo vse na¹e restavracije. Katere so najpomembnej¹e prednosti te programske opreme in zakaj bi se morali odloèiti za nakup tega sistema za lastno uporabo?

- Program uporablja predhodno pripravljene operacije, vendar je njegova glavna funkcionalnost prilo¾nost, da v realnem èasu preveri trenutno stanje skladi¹èa. Zahvaljujoè temu nadzoru lahko takoj dobimo znanje o manjkajoèih èlankih o izdelkih, ki jih je treba naroèiti. Zahvaljujoè programu so strate¹ke odloèitve agilne in zanesljive.

- Velika prednost te programske opreme je dejstvo, da ustvari tudi veliko priroènih in ustreznih poroèil in praks, ki omogoèajo uèinkovito upravljanje, upravljanje in prenos doloèene institucije.

- Program je mogoèe sinhronizirati s finanènim in raèunovodskim naèrtom, zaradi èesar je vsekakor treba zahtevati finanèna sredstva podjetja. Obseg programa je tudi mo¾nost neposrednega izdajanja raèunov, ki je izjemno priroèen in intuitiven. Podatke iz kataloga lahko ¹e vedno izvozite v svoje programe.

- Projekt je potreben med vsakim popisom. Zahvaljujoè vsem podrobnim podatkom o materialu stanja revije, pomaga organizirati vse materiale in sadje, ki ga imate, kar velja ¹e posebej v ¹tevilnih prostorih.

- Program omogoèa strokovno servisiranje ¹tevilnih naroèil.

Èe ste s tak¹no programsko opremo zaposleni za svojo restavracijo - razmislite o tem ali pa ni vredno kupovati licenc za eno prodajno mesto ali pomembnej¹o vsebino. Ustrezna in uèinkovita programska oprema je dosledna nalo¾ba v va¹e podjetje. Zahvaljujoè dobremu nadzoru zalog v va¹ih prostorih, bo program ¹e vedno obstajal in ponavadi boste vedeli, kako je zadeva v obliki ponudbe, izdajanja raèunov ali trenutnih naroèil.