Posamezne zobozdravstvene ordinacije krzysztof cmentarziec

Zobozdravstvo v smislu dr¾avne obravnave, za ¹tevilo bolnikov, je nedvomno zdravstvena ustanova, ki ne vkljuèuje davènega prava. Èe pa zobozdravnik izvaja samostojno prakso, je dol¾an oceniti svoje storitve preveè finanèno in plaèati davke s pomoèjo v vi¹ini, ki jo je navedel ta urad.

Obveznost prekrivanja s finanènim uradomV sistemu ne bi bilo, èe zdravniki, ki opravljajo zdravni¹ko prakso, ne bi upo¹tevali naziva, ker ima èevljar ali raèunalni¹ki tehnik enako odgovornost. Z vidika podjetni¹tva je zobozdravstvena ordinacija isto storitveno podjetje, ki jo je treba dodatno obraèunati pri davènem uradu. Seveda zdravniki raèunajo na nekoliko drugaèni osnovi kot na èevljarski dokaz. Vendar je pomembno, da se mi, kot bolniki, spomnimo, da si zapomnijo tak¹no obveznost. Poroèila teh mesecev pa ka¾ejo, da strokovnjaki ne upo¹tevajo, kako gre z obdavèitvijo, zato je vredno, da se na zobozdravniku napotimo na datum, ko prosi za potrdilo. Ne pozabimo tudi, da je vozovnica osnova za prenos storitvene prito¾be, enako, ko gre za novo storitveno podjetje.

Kaj je najbolj varno za zobozdravnika?Zobozdravnik z blagajno bo na njem manj delal kot na dokazih o trgovini z ¾ivili. Tiskal bo precej kratke prejemke, z enim ali dvema postavkama, blagajna pa se ne bo uporabljala veè sto krat na dan, èe je v primeru trgovine, ampak le nekaj ali ducat krat. Zato bi moral zobozdravnik vlagati v majhno vsoto, maksimalno poenostavljeno in zelo dovzetno za uporabo. Na ¾alost je pripravljen izbrati tak¹no napravo, a na sreèo trgovine ponujajo razliène modele. Profesionalni prodajalci najpogosteje svetujejo izbiro novitus nano e.

Pogosto pozabljamo, da je zasebna zobozdravstvena ordinacija trgovina kot vsaka druga, in da je tudi zobozdravnik dol¾an pokriti davèni urad. Zato so odvisniki ¹e posebej blizu stilu nepravilnosti. Ni primerno, zato je ne bi smeli pisati. Zasebna zdravni¹ka praksa je trgovina kot vsaka druga, samo za pridobitev ljudi, tudi v pogodbi s sedanjim zobozdravnikom, veljajo enaka davèna pravila kot vsak novi obièajni trgovec, ki popravlja pralne stroje ali televizorje.