Potopni mikroskop

Kolposkop je Hans Hinselmann na¹el v tisoè devetsto dvajsetih letih. To je sedanji aparat za ginekolo¹ko raziskovanje, ki deluje in hrani v mikroskopu, t.j. zahvaljujoè name¹èenemu objektivu, omogoèa ustreznemu zdravniku opraviti specifièen pregled ¾enskih reproduktivnih organov.

https://hair-sry.eu/si/Hairise Spray - Oglejte si, kako enostavno se je znebiti balding!

Zelo strukturiran je za pregled vulve, vagine, spodnjega hipofize materniènega vratu in samega materniènega vratu. To orodje povzroèi kratek èas, saj le nekaj minut prepozna, ali je doloèen ¾enski organ v nevarnosti za bolezen ali ne, ali igrajo na eni rakasti leziji, tj. Rak je najresnej¹a bolezen ljudi. Kljub napredku medicine v novih èasih je ¹e vedno praktièno nemogoèe ozdraviti, èe se odkrije prepozno. Zato so poleg standardnih ginekolo¹kih testov, ki niso v zgodnji fazi rakavih sprememb, sprejeti ¹tevilni novi testi, kot so citolo¹ki dokazi. Vedno je izraz, ki lahko odkrije spremembe raka le sedemdeset odstotkov. Kolposkopija, ki je izdelana z uporabo kolposkopa, je veliko bolj uèinkovita, saj daje veè kot devetdeset odstotkov mo¾nosti za odkrivanje raka v prvi fazi. Zakaj je tako pomembno? Ker je v prvi, najmanj¹i fazi neoplastiènih lezij, 100-odstotno ozdravljiva, vendar mnogo naprednej¹a stopnja, slab¹a je ¾ivljenjska mo¾nost bolnika. Uvedeni na podroèju medicine, pa tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problematiko ginekologije in raka ¾enskih reproduktivnih organov, trdijo, da je treba zdru¾iti obe raziskovalni metodi, tj. Naslednja je pravzaprav 100-odstotna garancija za hitro odkrivanje raka in skoraj gotovost njegovega zdravljenja. Zato je vredno raziskovati enkrat na èetrtletje.