Preobremenjena razprava

Tolmaèenje je namenjeno la¾jemu komuniciranju med dvema osebama, ki ne govorita v zadnjem jeziku. Seveda, kadar je na katerem koli podroèju, tolmaèenje sodi v razliène kategorije. Eden od njih je konferenèno tolmaèenje. Vendar, kaj so praktièno o tem in kdaj jih je vredno vzeti?

Za kaj se ¹teje konferenèno tolmaèenje?Tak¹ne konferenène interpretacije potekajo predvsem v konferenènem podjetju. Lahko ¾ivijo v razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Med njimi lahko medsebojno podeljujejo tolmaèenja ali soèasno. Èe pa je na pogovorih veè ¾ensk iz bogatih dr¾av, se simultano tolmaèenje obièajno prilagodi. Te zaporedne se manj uporabljajo, ker ne prina¹ajo resnièno privlaènih rezultatov.

Institucionalni in individualni trgPrena¹amo tudi konference na dve vrsti trga. Gre tudi za institucionalni trg in zasebni trg. Mednarodne institucije, kot je EDC, imajo pogosto veèjeziène sestanke. Nato se raje uèi od nekaj tujih jezikov do individualnega, prej uveljavljenega maternega jezika prevajalca. Tak¹en konferenèni tolmaè mora dokazati to znanje in posebne spretnosti. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora biti tekoè v razliènih jezikih. Zahvaljujoè temu bo lahko samodejno prevedel celotne konference v stanovanje, ne glede na to, kdo bo v njih sodeloval. Èe pa gre za zasebni trg, je vse videti nekoliko drugaèe. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na konferencah sodelujejo ¾enske iz dveh razliènih dr¾av. Na sestanku se uporabljajo prevajalci, ki tekoèe govorijo le dva posebna jezika.

®elite postati prevajalec?Torej, èe razmi¹ljamo o tem, da bi postali sami prevajalec, moramo raz¹iriti svoje misli o tej temi. Trenutno celo tolmaèenje ustvarja neposredne podkategorije. Èe ¾elimo obravnavati konferenèno tolmaèenje, potrebujemo res veliko znanja. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zahvaljujoè tej storitvi bodo mednarodne institucije izkoristile strast. In èe jih naredimo za njih, bomo zagotovo hitro spremenili na¹ obèutek in dali bomo prilo¾nost, da dobimo vse bolj uèinkovit polo¾aj.