Prevajalec magistrskega dela

Prevajalèevo delo pripada koncu velikih poklicev. Zahteva predvsem odlièno uèenje jezikov, poleg tega pa veliko kontekstov, ki izhajajo iz njegove umetnosti in zgodovine. Morda zato filologije sledijo kateremu od najbolj priljubljenih ¹tudijskih podroèij v humanistièni industriji, èeprav dejansko zahtevajo in strogo razmi¹ljajo. Tolmaè mora dati misel, ki se je rodila na vrhu po¹iljatelja, kar se da natanèno z besedami drugaènega sloga. Kateri strokovni prevodi vsak dan u¾ivajo?

Prevajanje in tolmaèenje

Veèina prevajalcev dela na naraven naèin ali prek prevajalske agencije, ki posreduje med strankami in prevajalci. Dva temeljna kriterija, preko katerih se odvija delitev prevodov, so pisni in ustni prevodi. Prvi izmed njih so vsekakor pogostej¹i in potrebujejo visoko natanènost pri prevajanju besede iz prevajalca. V primeru besedil posebne narave, na primer pri visoko specializiranih dokumentih, mora prevajalec delati z ustreznim obsegom besed iz doloèene industrije. V zadnjem sistemu mora imeti prevajalec doloèeno specializacijo, da lahko prevaja èlanke z doloèenega polja. Med najbolj iskanimi specializacijami spadajo znanosti iz financ, ekonomije ali IT.

Sprememba interpretacije je nekak¹en izziv, ne pa za prevajalèevo znanje. Prviè, ta vrsta prevajanja zahteva moè za stres, takoj¹nje odzive in sposobnost govoriti in poslu¹ati hkrati. Zaradi ovir za tak¹ne dejavnosti, ki se odloèijo za ustni prevod v Krakovu, je vredno izbrati ¾ensko z visokimi kompetencami ali dru¾bo, ki ima na prevajalskem trgu posebno mnenje.