Programska oprema podjetja

Dana¹nja poslovna programska oprema zahteva pravno razlièico operacijskega sistema iz zbirke Windows in zmogljiv, ustrezno zmogljiv raèunalnik. Tudi razlièice, ki ne zahtevajo namestitve, igranja v oblaku in sedenja v oknu brskalnika, ne bodo zadovoljile 512 MB delovnega pomnilnika.

V obliki, ko investitor ne ¾eli postati su¾enj stalnemu posodabljanju elektronske opreme, pri dodatnem plaèilu prihaja klasièni program cdn. Kot lahko vidite, edini na trgu deluje po sistemu DOS, vendar to ne pomeni, da so se njegove mo¾nosti ustavile pred 30 leti. Aplikacija je prikazana v treh osnovnih modulih: skladi¹èenje raèunov, ki lahko obvladujejo celo veliko skladi¹èe, ki ga financira èlovek, podpira politiko dobrega upravljanja s kapitalom in registracijo èasa proizvodnje in finanèno-raèunovodskega, servisiranja vseh oblik obraèunavanja. Brezhibno deluje s èitalniki èrtne kode, blagajnami in fiskalnimi tiskalniki, tiskalni¹kimi potrdili in napravami za izstavljanje raèunov SET. Za njegovo pozornost lahko opravite poljubno ¹tevilo skladi¹è in poravnate delo na podlagi posebnih receptov. Sistem omogoèa izdajanje, poravnavo in rezervacijo avansnih raèunov. Z doplaèilom klasiènega programa CDN lahko uporabite razliène sheme popustov in ceniki posamezno za vsakega kupca, tako da pripravljeni dokumenti vsebujejo pravilne cene.Programska oprema bele¾i naroèila od prejemnikov in omogoèa avtomatsko rezervacijo blaga, kar je ¹e posebej koristno za hitro premikajoèe se skladi¹èe. Pri uporabi povratnih kontejnerjev se lahko uporabi za poravnavo embala¾e. Aplikacija deluje z razliènimi tiskalniki, kjer je mogoèe tiskati kulture in èrtne kode.Program vkljuèuje tudi 45.000 uporabnikov v celoti na Poljskem. Èe se iz katerega koli zaèetka svojih podatkov poka¾e nezadostno, distributer COMARCH zagotavlja posodobitev najnovej¹ih zmo¾nosti programske opreme z uporabo do 40% rabatov. Sam proces je za uporabnika skoraj neopazen in vse se izvaja z uporabo programa Comarch Assist.