Proizvodni obrat tey

Ena od pomembnih stvari, ki je odgovorna za skrb za vsak proizvodni obrat, je vzpostavitev ustreznega, dobrega in dokazanega naèina za za¹èito okolja pred onesna¾evanjem, ki bi lahko pri¹el v center skupaj z dimnimi plini. Vsak proizvodni obrat, katerega dejavnost nosi tveganje za nastanek slabih in nevarnih za dobro zdravstveno osnovo, je stranka tako imenovanega industrijskih odpadkov, mora zagotoviti ustrezno za¹èitno napravo, ki bo dala uèinkovit sistem za zbiranje prahu.

Sistemi za odsesavanje prahu sestojijo iz mo¾nosti loèevanja nevarnih snovi, zlasti vseh prahov, in dajanja plinov iz izpu¹nih plinov in prepreèevanja vstopa v ozraèje. V sodobnem smislu se uporabljajo specializirani industrijski zbiralniki prahu. Vkljuèujejo posebne filtre, ki zasedajo slabe in slabe snovi, in jim prepreèujejo, da bi jih zau¾ili v dobro predvidenem vsebniku, katerega vsebina je predmet odstranjevanja, brez ¹kodljivih motenj na naravnem mestu. Industrijski sistem za odstranjevanje prahu varuje okolje tako, da prepreèuje strupene prahove in pline v zrak, pa tudi umetni¹ki urad in umestitev, v kateri delavci i¹èejo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu zagotavlja popolno varnost in zdravje pri delu. Ena od najbolj koristnih lastnosti take metode je shranjevanje zraka pred vstopom v okolje zelo ¹kodljivega ogljikovega dioksida. Da bi se uèinkovito spopadali s svojimi emisijami, sistem za ekstrakcijo prahu uporablja pojav ti kriogenezo, ki jo realizira z radikalnim hlajenjem plina. V zgodnji fazi pa je treba dimne pline stisniti in nato ohladiti, tako da se lahko ogljikov dioksid loèi od plina.