Prometna varnost diplomska naloga

Zdravje in edino dobro poèutje ter uèinkovitost osebe sta v veliki meri odvisna od sredi¹èa in okolja, v katerem pre¾ivi svoj prosti èas in dela. Zato je velik element, da razmere in èistost vdihanega zraka na delovnem mestu ustrezajo danim predpisom in pravilom. Razvoj razliènih panog prispeva k poveèanju zahtev, ki so povezane s centrom, varnostjo in zdravjem v delovnem okolju. Ti elementi ka¾ejo na dejstvo, da je povpra¹evanje po "pravem zraku" ¾e, ko bo v prihodnosti prednostno vpra¹anje.

Da bi zagotovili dobro prezraèevanje delovnih mest, je treba na zaèetku izbire ustrezne naprave izvesti ustrezne analize, izraèune in umetnost oblikovanja, da se izvede ustrezen prezraèevalni sistem. Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu, za naèrtovanje sistemov za odstranjevanje prahu za veliko podjetje. Najpomembnej¹i èas projektnih del je oceniti specifièno hitrost zraka v prostoru, kjer se i¹èe onesna¾enje, tako da se zagotovi, da so delci prahu ali plina ustrezno zajeti pri viru kontaminacije. Najpomembnej¹e je zagotoviti pravi odmerek izmenjave zraka v objektu v skladu s sanitarnimi zahtevami. ©e en velik problem pri mnogih oblikovalcih je preverjanje hitrosti zraka v cevovodih v tak¹nem pristopu, da se prepreèi kopièenje neèistoè v prezraèevalnih kanalih in z nove strani, da se zmanj¹a hrup in upornost toka. Kaj predstavlja pomemben poudarek na pogojih v delavnici med ¾ivljenjsko dobo sistema. Pravilno izbrane komponente sistema brez prevelikega prese¾ka lahko vplivajo tudi na zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov. Vsi stroji in filtrirni in prezraèevalni sistemi so naèrtovani v skladu z natanèno doloèenimi standardi, od teoretiènih temeljev in sanitarnih zahtev, do strokovnih izku¹enj. Vsako nalogo potro¹nika & nbsp; je treba obravnavati posamezno. Podjetja razvijajo in zagotavljajo veè konceptov za mo¾nost odstranjevanja prahu z delovnih postaj, od ekonomske do ekolo¹ke.