Ravni nacionalne varnosti

Posledice razliènih neuspehov, da je ustvariti pretiran pritisk. Posebne naprave, ki se imenujejo pokanje diskov, menijo, da je naloga za¹èititi naprave in povezave pred napakami in po¹kodbami, ki so lahko veliko odraslih in daljnose¾nih uèinkov.

Vrste plo¹èicNa trgu je na voljo veliko novih tipov varnostnih plo¹è. Razlikujejo se po obliki, materialu ali tehnolo¹kih re¹itvah. Uporablja se lahko v mnogih drugih obratih. V prodaji so enostavne varnostne plo¹èe, ki so podvr¾ene procesu oslabitve laserja. Vidne so tudi plo¹èice z loèeno zarezo, ki omogoèajo razpoke v strogo doloèenem slogu.Reakcija na ¹tudijo: kaj je poceni varnost? verjetno ugotoviti resnico o njihovi pomoèi. ®al obstaja enotno, vendar ima nekaj skupnih elementov, ki so pomembni za celotne plo¹èice.

Osnovni tip je vrezana plo¹èica. Prekoraèitev vrednosti, ki so pomembne za tlak v ozadju namestitve, povzroèi samodejno prekinitev plo¹èe. Znaèilno je, da se plo¹èice s prekinitvami odvijajo v dejavnostih s tekoèinami ali plini. Njihova kljuèna znaèilnost je zadostna razdrobljenost ali celo popolna odsotnost.

proizvodnjaV procesu umetnosti in oblikovanju najsodobnej¹ih plo¹èic se uporablja laserska tehnologija. Vsak laserski vlo¾ek ima senzor tlaka. Ko se izka¾e, da je tlak previsok, se bo glava odprla in nadtlak se bo takoj sprostil. Varnostne plo¹èe morajo zagotoviti, da bodo prièakovanja in kolièine varnosti v farmacevtski, kozmetièni, prehrambeni industriji itd.