Rok za namestitev blagajne 2014

https://ecuproduct.com/si/motion-free-najboljsi-balzam-za-sklepe-in-misice/

Na samem zaèetku moramo pojasniti, da zapostavljanje in nenavadno neupo¹tevanje roka za obvezno revizijo na¹e blagajne nujno privede do okorne nujnosti tako imenovane oprostitve iz obdobja (denarnega nakupa. Omeniti je treba, da so te vrste sankcij izpostavljene tistim davkoplaèevalcem, ki v treh letih od ustanovitve registracije niso zavezujoèi in obvezno sporoèili blagajne obveznemu tehniènemu pregledu. Povejmo tudi po naèinu, da se tak¹en pregled opravi z ustrezno slu¾bo.

Predvsem pa je treba obvezni pregled blagajne opraviti vsaj vsaki dve leti. ©e vedno bi morali imeti, kaj pomenijo ti dve leti v realizaciji. Pri natanènem izraèunu morate priznati èas zaèetka, to je dan, ko je potekala fiskalizacija blagajne ali datum dana¹njega tehniènega pregleda.

Tako lahko davkoplaèevalci pri nakupu gotovine upo¹tevajo - v sistemu nujnosti pregleda - tudi obdobje dveh let od èasa fiskalizacije naprave. Seveda je ta storitev specializirana za to fiskalizacijo. Sam proces fiskalizacije pa je odvisen od posebnega zaèetka dela fiskalnega modula blagajne.

Preden kupite blagajno, da bi ugotovili, ali je poobla¹èeni servis na voljo v na¹em mestu, je vredno, kaj lahko dose¾emo z vnosom ustreznega gesla v iskalnik, kot je "storitev blagajne".

Obvezen pregled blagajne je v bistvu nekaj stvari, ki jih je treba opraviti. Serviser najprej opravi revizijo glede stanja peèata dane blagajne. I¹èejo sodelovanje z zapisi, vkljuèenimi v servisno knjigo. Strokovnjak tudi nadzoruje splo¹no stanje stanovanja blagajne. Ocenjuje matièno plo¹èo, finanèni pomnilnik in fiskalni modul. Hkrati testira tudi pravilnost zaslona za èloveka. Poleg tega preverja program blagajne in razlièico tega programa v okviru sodelovanja z evidencami - spet - v blagajni. In konèno, servisni in¾enir vnese uradni rezultat pregleda - z mo¾nimi zahtevami in opa¾anji - za servisno delo.Pristojbina za pregled je od sto do dvesto zlotov - za nekaj denarja.

Èe bi to operacijo doloèili s tehniènim pregledom, bi lahko pre¾iveli nekaj varljivih ¾ivljenj. Zakaj? To je zato, ker v èasu nadzora zahtevamo samo industrije, ki niso neposredno odgovorne za niè drugega kot za bele¾enje prometa. To je torej namen pregleda.

Obvezna revizija finanène institucije je torej stvar, ki jo je treba skrbno spremljati in ji je treba posvetiti posebno pozornost.