Spolni odnos z mladoletnikom

Èe razmi¹ljate o svojem èustvenem videzu in podatkih ter o ovirah v dru¾benih odnosih, ni dovolj, da dokonèate zgleden psiholo¹ki test, ki ga odkrijete na internetu, ali se posvetujete s svojim strokovnjakom. Na zaèetku je treba razumeti, kaj je bistvo, ki predstavlja tudi dohodek za poljsko trajanje in obèutek lastne vrednosti, osebnost pa je opredeljena na razliène naèine, odvisno od sfere ¾ivljenja, glede na katero so znaèilnosti organizirane. Da in tam bodo odgovori v imenu, ki ga organizira psihodinamska ¹ola, biheviorizem in kognitivna psihologija. V bistvu lahko spoznate ¹tiri znaèilne znaèilnosti, ki doloèajo pravilno definicijo osebnosti. Tako so:

Uèinek in individualni stil prilagajanja - oseba je opredeljena kot uèinkovita psihofizièna organizacija, ki doloèa specifièen naèin prilagajanja posameznika skupini.Individualizacija èloveka - dokazuje, da je zavest celota znaèilnosti in stilov, ki delujejo v èloveku, èustvene naravnanosti, ki razlikujejo doloèeno dru¾bo od celotne skupine, v kateri se nahaja.Mo¾nost opazovanja - vsota posameznikove dejavnosti, ki jo je mogoèe analizirati in definirati posamezne navade.Notranji procesi in organizacija - osebnost je v tem primeru trenutna idealna organizacija èlove¹ke narave v kateri koli fazi razvoja. Njegov znaèaj vkljuèuje, med drugim, znaèaj, intelekt, temperament ali celo odnos, ustvarjen med ¾ivljenjem posameznika.

Seveda, oseba ni ravno to, s èimer smo rojeni. Vsekakor ¾ivijo ¹tevilni ¾ivljenjski dejavniki, kot so prehod v otro¹tvu, vrsta ¾ivènega sistema, vzgoja in gradnja velikega okolja, kulturni dejavniki ali celo odloèitve, ki so se zaèele v puberteti. podobnosti z obrazi dru¾ine, bo nemogoèe posnemati, znaèilno enoto. Kot lahko vidite, niso vsa vedenja in moralne cene, ki so drugaène od tistih, ki jih predstavlja veèina, tak¹ne motnje osebnosti. Poklièejo samo na¹o glavo in spoznajo nekoga posebnega in pomembnega.