Test noseenosti negativen

Ljudje, ki i¹èejo otroka, kot tudi tisti, ki se bojijo noseènosti, poleg opravljanja testa noseènosti, posku¹ajo sami po sebi najti simptome, ki bodo zagotovili ali izkljuèili strahove (ali mo¾nost, da jih pokrijejo. Kateri so ti simptomi? Kdaj jih lahko najdete? Prvi in najbolj znaèilen simptom noseènosti je dejansko pomanjkanje èasa. Ne pozna vedno, zakaj bi morali poudariti svoje zaloge - zamude pri menstruaciji, tudi veèdnevne, lahko dajo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno s stresom in boleznimi. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje noseènosti. Tako se zgodi, da noseènice menstruirajo tudi do tri mesece po oploditvi. Predpostavimo, da posku¹amo za potomce, ni faze, sedanjost je test noseènosti, ki veselo oznaèuje dve èrti. Kaj je to?

Obstajajo situacije, ko so bodoèe mame noseèe zdaj v zaèetku tedna po oploditvi. Ponavadi pa sledijo mesecu. Njihova najveèja intenzivnost se pojavi na koncu prvega èetrtletja ali pribli¾no 10. tedna in izginejo v conah 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Prijetno in boleèe prsi. V skupini noseèe ¾enske se spopade s ¹tevilnimi hormonskimi spremembami, ki jih nameravamo naèrtovati pri prihodnjih pripravah, ne pa tudi, da bi otroka v zadnjih 9 mesecih pravilno nosili, ampak ¹e za drugo vzgojo. Zato lahko na zaèetku poveèanja mleènih ¾lez prsi postanejo veèji, bradavice pa bolj zdrave in ni¾je.Slabost in bruhanje. To je verjetno najglasnej¹i in najbolj raz¹irjen simptom noseènosti. V zgodnjih jutranjih urah so zelo dra¾i in lahko trajajo do nekaj ur. Obièajno se prito¾ujejo nad ¾enskami, ki so v zgodnji noseènosti (samo tu so odstopanja od baze - moj bratranec je bil pred kratkim popoln enkrat v veselju in mi verjame, in ni bil enkrat slab. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, kaj poène jutranji simptom slabosti. Vendar so opazili, da je njihova intenzivnost veliko veèja med ljudmi, ki ¾ivijo v vsakodnevni stresu in stresu.Sprememba apetita. Seveda, nihèe ni tujec takim simptomom, kot so poveèan apetit ali enaka popolna sprememba okusa. Dejstvo, da bomo ¾iveli v stanovanju, jedo vse, kar je na svojo pot na hladilnik, in dejstvo, da je nenadoma zelo dobra me¹anica sleda s kislimi kumaricami in Nutelami hormonske spremembe v tesnem telesu.

Ko sem jo vedno oznaèil v prej¹njih delih vnosa, se lahko pojavijo vsi simptomi noseènosti. Na ¾alost se pravi, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ¾enske, ki so zelo hudo prizadete zaradi nev¹eènosti v kombinaciji z zgodnjo noseènostjo, vendar obstajajo (tudi pogosto primeri, ko se noseènost praktièno dobro prena¹a. Zato se ne zana¹ajte na podobe in serije, ki nas uvajajo, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, spremembe razpolo¾enja in omedlevice od pomembnega dne oploditve. Vsa ¾enska do¾ivlja blagoslovljeno stanje na popolnoma drugaèen, edinstven naèin.