Ukrajinski prevajalec dela

®enska s filolo¹ko izobrazbo se ¹teje za prevajalca, ki lahko zaradi znanja dveh ali veè jezikov prevede ustno izra¾anje ali besedilo, ustvarjeno iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja zahteva ne samo sposobnost prepoznavanja in predvajanja besedila, ampak tudi mo¾nost sporoèanja artikulacije njegovega bistva v drugem jeziku. Zato je poleg jezikovnih kompetenc dobro usmerjeno delo prevajalca v neposrednem delu preko informacij, obse¾nih informacij in zmo¾nosti hitrega pridobivanja znanja in oblike. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè je zainteresiran za la¾jo komunikacijo s prevajanjem govorjenega ali znakovnega jezika, kar omogoèa pogovore med dvema sogovornikoma, ki ne morejo govoriti v zadnjem jeziku. Med prevajalskimi slu¾bami v Var¹avi, ki se ukvarjajo s tolmaèenjem, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasnost vpliva na tok brez predhodno pripravljenega besedila, ki je izdelano v povezavi s pozornostjo, ki jo daje zvoènik. Velika sreèanja in konference so najbolj priljubljena situacija, ko se uporablja simultano tolmaèenje. Prevajalec je v zvoèno izolirani kabini, kjer poslu¹a govornik prek slu¹alk in istoèasno opravi prevod, ki je postal udele¾enci dogodka, poslu¹anega skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj priljubljenoKonsekutivni tolmaè ima nekoliko poenostavljeno nalogo, ker opazi govor s pomoèjo posebnega sistema komentarjev, nato pa predvaja besede govorca v ciljnem jeziku. Nekoè je bil dober naèin tolmaèenja. Danes je to strategija, ki jo nadome¹èa simultano tolmaèenje, ki postaja vse bolj priljubljeno zaradi tehnolo¹kega napredka. Konsekutivno tolmaèenje je praktièno, saj zaradi zamude v trenutku, ko je potrebno izraziti izraz, traja dlje èasa, da se izvirno besedilo predvaja v ciljnem jeziku. Medosebne ve¹èine, potrebne v poklicu tolmaèa, so fenomenalni spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.