Upravitelj opravil ni odgovora

Sodobno gospodarstvo postavlja mened¾erjem veliko zahtev. Na eni strani uprava podjetij prièakuje rezultate, vèasih izjemno visoke in vèasih celo nerealne. Po drugi strani pa naèela dru¾beno odgovornega poslovanja nalagajo obveznost etiènega vedenja in prepreèevanja moralno vpra¹ljivega vedenja.

Problem je tudi èlove¹ka razse¾nost. Vodja, katerega pomen priporoèa prodajno mre¾o, mora razmi¹ljati o osebju, kolikor je to mogoèe. Stalna rotacija nezadovoljnega osebja v praksi ne pomaga poslovnim nalogam, kar je dovolj, da ovira prihodnje zaposlovanje.

Veliko priroènosti v tak¹ni stvari so novi sistemi, ki podpirajo poslovno upravljanje. Podatki, ki jih opravljajo in obdelujejo, bistveno pospe¹ujejo procese odloèanja. Kot dokaz lahko uporabljajo prazniène zapise. Digitalna obdelava pro¹enj za dopust in odsotnosti na trenutni osnovi ka¾e osebno stanje. Zahvaljujoè temu, oseba, ki je dol¾na voditi prodajno mre¾o, kadarkoli ve, koliko ljudi naèrtuje tiste, ki so na polo¾aju, in koliko ljudi namerava oditi.

Vendar pa nova erp programska oprema ni samo odsoten register. S shranjevanjem finanènih podatkov bistveno pospe¹ujejo delo raèunovodskih slu¾b. Zato ima institucija posodobljeno davèno dokumentacijo, zlahka pa je mogoèe doloèiti morebitni dobièek in razmerje med stro¹ki v ustvarjenem prihodku. Sistemi lahko obdelujejo tudi podatke o prodaji in jih skrbno vpra¹ajo s toènimi podatki. Med njimi bomo izvedeli, da na primer najveèji interes kupcev pride na petek popoldne, v torek pa je dovolj. Zahvaljujoè temu lahko naèrtujemo grafiko za na¹e sosede in zagotovimo polno litje v urah intenzivne prodaje. Sposobni smo uvesti zanimive promocije za privabljanje uporabnikov v roke.Vse to slu¾i enemu - poveèa prodajo v veèji meri, pomaga pri doseganju bolj¹ih izdelkov z manj virov. Ne glede na to, ali ima vodja velik pogled na konec in pravo znanje, da ga sam ustvari ali uporabi sodobno programsko opremo.