Upravljanje prodajnih poti

Trenutno imajo skoraj vsi mo¹ki na svetu pametni telefon. Zaradi majhne pristojbine in razpolo¾ljivosti so postali neloèljivi spremljevalci ljudi. ©e posebej, da njihova funkcionalnost in hkrati majhnost naredi ta slog mobilnega telefona tudi mo¾nost za prenosne raèunalnike in tabliène raèunalnike, ¹e posebej, ker stojimo na cestah, velikost in dol¾nost na¹ega blaga pa ne bomo kupili za dodatno obremenitev. Ni èudno, da uporabniki s strastjo personalizirajo svoje pametne telefone v trenutni tehnologiji, z enim klikom gredo v posebno aplikacijo ali pa se zlahka spreminjajo s fotografijami, izku¹njami, vtisi mo¾ev in prijateljev ...

Tako za kolesarje ne primanjkuje zanimivih dodatkov za pametne telefone, ki ne bodo le olaj¹ali uporabe koles in omogoèili hitro kvalifikacijo potovalnih izku¹enj na socialnih omre¾jih. Kolesarske aplikacije, ki smo jih na¹li, vam bodo omogoèile tudi hitro iskanje najbolj¹ih kolesarskih poti in pomoè pri izgubi poti.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je ¾e dolgo priljubljen med ¹portniki. Njegova vrednost je v tem, da v realnem èasu meri prevo¾eno razdaljo, èas treninga in ¹tevilo porabljenih kalorij. Aplikacijo lahko prenesete brezplaèno prek Googlove trgovine. Po ¾elji lahko kupite PRO-verzijo, ki nam bo omogoèila razvoj dodatka za veè novih delovnih mest.Google Maps - aplikacija po mnogih spremembah proizvajalca lahko enkrat slu¾i kot polna navigacija, mo¾na in uporabljena brez povezave, prijazen vmesnik pa vam omogoèa, da doloèite vrsto poti, ki nam je na voljo glede na naèin prevoza (mo¾nost prostora za hojo. , vo¾nja avtomobila in vo¾nja s kolesom. Ta dodatek ne bo samo zagotovil, da bomo z lahkoto na¹li domaèi izlet, ampak bo tudi pokazal, kje so najbli¾je kavarne ali bari.Popravilo koles - dodatek, ki je zelo koristen v primeru, da se bojimo, da ne bomo mogli zamenjati vozila v primeru morebitne ¹kode med vo¾njo. Tudi takrat je nepogre¹ljiva aplikacija, ko nimamo dovolj tehniènega znanja in ¾elimo iti na nekaj veè ekspedicije. Edina pomanjkljivost aplikacije je njen jezik: ¾enske, ki niso prevladujoèe v celotnem angle¹kem jeziku, so lahko te¾ave.

Zgoraj navedene aplikacije za kolesarje so le padec v morje dodatkov v naslovu zgoraj ali spodaj v primeru kolesarjev. Tudi èe je zmo¾nost vsakega od njih, ko je najbolj nepotrebna, menimo, da je namestitev treh zgoraj lahko zelo enostavna pri nadaljnji uporabi kolesa.