Usposabljanje z oin

Stalen pritisk naprej tehnologije daje veliko drugih delovnih okolij. Potem so v velikem obsegu tovarne. ®al pa s seboj prina¹a tudi druge gro¾nje v umetnosti. Trenutno se v tej trgovini ne bo sprejel prvi "Nowak" iz ulièice. Pogosto so stroji, ki jih uporabljajo za delo, bolj ali manj nevarni. Za njihovo slu¾enje so potrebne ustrezne kvalifikacije in ustrezno usposabljanje.

Obstaja ¹e veè potencialno eksplozivnih obmoèij ali nov tip prahu. Da bi pri¹li v tak¹ne cone, si ¾elimo ponosnega treninga. Atexov trening je tak¹no usposabljanje, v katerem ¹tudenti spoznajo bistvena znanja s podroèja eksplozijsko varne tehnologije in ATEX direktiv. ©e posebej je usposobljen: odraslim za varnost na delovnih mestih, kjer zagotavljajo potencialno eksplozivna obmoèja, ljudi, ki hodijo na obmoèjih, ki so ogro¾eni zaradi eksplozije, tudi za oblikovalce naprav EX. Usposabljanje se lahko uporabi za ugotovitev, katere atmosferske razmere omogoèajo eksplozijo, kjer lahko pride do ogro¾enih obmoèij, kako so primerni prostori in kako pomembna je njihova udele¾ba, katere naprave so za¹èitene, ki lahko povzroèijo nevarnost eksplozije, kako so eksplozivne snovi upravièene izgubljeni zaradi eksplozivnih delov in temperaturnih kultur, kak¹ni predpisi delujejo na potencialno eksplozivnih obmoèjih in kako prepoznati pra¹ne cone. Usposabljanje je obièajno en dan, le nekatera podjetja vam omogoèajo, da ga po nekaj urah spoznate v dveh obrokih. Vsak prevod tega standarda se zakljuèi z izpitom, ki nas vpra¹a, kaj si zapomnimo. Pri doseganju negativnega uèinka, da bi ponovno pristopili k izpitu, je potrebno ponovno usposobiti, kar je ¾al povezano z drugimi stro¹ki, v primeru pozitivnega rezultata pa prejmemo dokument, ki potrjuje pridobljeno znanje. Natisnjena je na sobo in na njej je prilepljena najljub¹a nalepka, ali pa je poslana po po¹ti glede na vodilno podjetje.