Vakuumski tepro pakirni stroji

Vakuumske pakirne stroje lahko obdelujete tudi v blokih in majhnih podjetjih. Omogoèajo pakiranje hrane na tak naèin, da izdelki, namenjeni za uporabo, obravnavajo rok uporabnosti èim dlje. Vakuumski pakirni stroji (pogosto imenovani pakirniki so posode za ekstrakcijo zraka iz notranjosti folijskega paketa in istoèasno izdelovanje zapeèatenega tesnila. Vsak pakirni stroj, ne glede na obliko, je opremljen s èrpalko in teflonsko oblo¾enim tesnilnim trakom.

Cena take naprave je pribli¾no tisoè zlotov. Dol¾ina zapornega droga je pribli¾no 35 centimetrov. Naprava ima obièajno dve funkciji: pakiranje in zapiranje vreè ter zapiranje vakuumskih posod, plutovinastih zama¹kov, pokrovov, z uporabo prikljuèkov. Priporoèljivo je, da vreèke usmerite z R-vac, E-vac ali debelej¹o skupino, uporaba gladkih vreè je mo¾na s folijo debeline 120 mikronov. Te¾a naprave je pribli¾no ¹tiri kilograme. Ohi¹je je obièajno narejeno iz visoko kakovostne plastike ali pa smo bili iz nerjaveèega jekla. Povpreèna ¾ivljenjska doba je pribli¾no petnajst let. Omre¾na napetost je pribli¾no dvesto trideset voltov, moè pa je pribli¾no ¹tiristo W. Na splo¹no je uèinkovitost opreme izjemno velika.Delovanje stroja je enako in prijetno. Mo¾no je izdelati do tisoè zvarov v vrsti brez pregrevanja naprave. Uporaben je tudi za profesionalno shranjevanje delov strojev in strojev. Èrpalka je obièajno odlièen kroglièni le¾aj. Nekatere naprave imajo tudi digitalni prikaz.Uporabniki se pogosto sooèajo z vpra¹anjem, ali naj izberejo ventrikularni ali komorni bagger. V primeru zasebnih aplikacij, tudi v bli¾njih trgovinah, z enkratnim pakiranjem veè - veè kot ducat izdelkov, bo izbira stroja za pakiranje brez vreèk ustrezna. Tudi v primeru potrebe po pakiranju izdelkov ovalne oblike (npr. Dimljene ribe bo veèja mo¾nost delovanja zagotovljena s pakirnim pakerjem (brez omejitev velikosti - mo¾nost uporabe folije v rokavu.Èe je potrebno dnevno pakirati veè ducatov izdelkov (trgovine, kuhinje, gostinska podjetja, proizvodni obrati, bo stroj za pakiranje komore opravil to funkcijo enostavno in primerno, vreèke pa bodo zelo cenej¹e.