Varnostna pravila za kolesarja

Priznani proizvajalci opreme, ki so ujeti v potencialno nevarnih razmerah - pogosto tisti, ki jim grozi eksplozija, jih dajo v ATEX certifikat. Ta izraz se kupcu tak¹ne opreme na trgu zdi, da je material tudi varen in varen.

Predpisi ATEXPridobitev in uporaba ATEX certifikata je opredeljena v evropski direktivi 94/9 / EC. Aprila 2016 bo nadomestila nova direktiva 2014/34 / EU.Vsa veljavna pravila ATEX veljajo za vpra¹anja, povezana z elektrièno in mehansko opremo. Poleg tega delujejo tudi na morskih, povr¹inskih in povr¹inskih nadzornih sistemih in napravah.ATEX certifikati so opredeljeni kot oprema, ki se u¾iva za shranjevanje, prenos in ustvarjanje energije ter za¹èito. Ti stroji in naprave so mobilni in neprekinjeni. Naprave, ki se uporabljajo na evropskih sejmih, ki uporabljajo certifikat ATEX, zagotavljajo - tako operaterjem kot lastnikom podjetij, da igrajo na njih, da so varni in potrebni za ta namen.

Skupine opremeSedanja in prihodnja - veljavna direktiva opredeljuje dve skupini opreme. Prva ¹tevilka je oprema, ki se u¾iva v rudnikih. Druga linija je vsaka nova oprema, ki jo proizvajajo v potencialno te¾kih pogojih.Sistemi za odvajanje prahu v sistemu za odsesavanje prahuVse vrste naprav, ki jih uporabljajo proizvajalci lesa in barvnih izdelkov, bi se morale nana¹ati na sisteme za odstranjevanje prahu iz atexa, to je dober sistem za odstranjevanje prahu z nasveti za atex. Velika podjetja se iz varnostnih razlogov prekrivajo z njimi, pa tudi zaradi ugleda, ki opravlja tak¹en certifikat. Tak¹ne naprave zagotavljajo, da eksplozivne zmesi ne bodo nevarne za ¾ivljenje. Strojni parki in ATEX certificirani so uèinkoviti in dolgoroèni.Ti stroji bistveno zmanj¹ajo tveganje eksplozij v napravah za odstranjevanje prahu, v katerih so reakcije in pojave, ki so nedvomno: iskre, akustièna energija ali prenapetosti. Zmanj¹ujejo tveganje elektrostatiène razelektritve in pregrevanja opreme.