Vodenje evidenc po tem

Obveznost vodenja evidenc s pomoèjo elektronske naprave v bistvu finanène pisarne v letu 2000 bo veljala za vse podjetnike, ki opravljajo poslovne dejavnosti in ponujajo svojo sreèo in pomoè subjektom brez registrirane poslovne dejavnosti in za kmete pav¹aliste. ®eleznice v fiskalnih zneskih se uvajajo postopoma.

V petdesetem letu petnajstega leta je zakonodajalec odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih evidenc subjektom, med katerimi je ugotovil hude kr¹itve. Te kr¹itve so veèinoma vplivale na zmanj¹anje dejanskega prometa njihovega dela tako, da je ustrezalo meji 20 tisoè prometa, pri èemer ni bilo obvezno voditi evidenco blaga in pomoèi s pomoèjo blagajne posnet in plaèevati raèune prek njega. Industrija, ki se je po mnenju Ministrstva za finance najpogosteje dr¾ala tega standarda neprimernega vedenja, so bile metode avtomobilov, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, ki jih izvajajo v izobra¾evalnih ustanovah in jih upravljajo te ustanove. Zakonodajalec tudi trdi, da bo evidentiranje prometa iz vseh poslovnih subjektov, ki ponujajo storitve potro¹nikom brez registrirane poslovne dejavnosti in za pav¹alne kmete, pomemben premik v smislu poveèanja preglednosti in privlaènosti prodaje, pa tudi omogoèanje moènej¹ega in mirnej¹ega izvr¹evanja njihovih pravic pred potro¹ni¹kim sodi¹èem. Skupaj s èetrto toèko zgoraj omenjene uredbe so morale ustanove, ki zagotavljajo storitve zamenjave pnevmatik, tehniène preglede in posvetovanja ter davène svetovalce, frizerje in kozmetologe, takoj namestiti blagajno skupaj s prvim dnem januarja 2000, sedemnajstim letom. V drugih primerih so podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, èas, ki je enak dvomeseènemu obdobju od prekoraèitve omejitve 20 tisoè zlotov za namestitev blagajne.