Zahteve blagajne

Eron Plus

Potreba po registraciji vsake prodajne transakcije je za mnoge podjetnike zagotovo zahtevna. To velja tako za velika podjetja kot za nizke prodajalne.

Ta pomen bo zagotovo omogoèila dobra, sodobna blagajna. Tak¹ne naprave so bile okra¹ene z moèjo dobrih mo¾nosti, ki so lahko zelo uporabne v drugih podjetjih. Dobra re¹itev je dokazati majhno mobilno nakazilo, ki je pomembno, da ga vzamete s seboj, ko greste k stranki. Vlaganje v tak¹no napravo je zato zelo privlaèno olaj¹anje z vidika vseh ljudi, ki na primer zagotavljajo nove storitve z dostopom.

Zanimiva re¹itev, ki jo najdemo v sodobnih fiskalnih blagajnah elzab jota, je elektronska kopija raèuna. Obstaja zadnja praktièna re¹itev problema kopij potrdil. Vsak podjetnik je prisiljen ta standard kopirati za pet let. Ni te¾ko si predstavljati, da je v dana¹nji metodi lahko kopièiti veliko zalogo tiskanih papirnih zvitkov - zapustiti jih je verjetno zelo resno, ¹e posebej zato, ker bi jih za¹èitila pred po¹kodbami. V tej obliki je mo¾nost shranjevanja potrdil v elektronski kategoriji izra¾ena z resnièno re¹itvijo in gre v prihranke, ker vam ni treba porabiti denarja za kakr¹ne koli zvitke.

Priljubljeni naèini so tudi gotovinske ¹katle za posebne aplikacije. Kot dokazilo ima blagajna, ki je namenjena lekarni, dodatne koristne mo¾nosti, na primer razliène nefiskalne oblike, kot so kopije receptov, doloèanje cen zdravil, povpra¹evanje po agentih in recepti.

Ker je izbira razliènih zanimivih predlogov res velika, in z investiranjem v sodobno napravo, lahko pomagate svojemu podjetju, prihranite denar in poveèate uèinkovitost va¹ega dela.