Zasvojen 2014 cda

Odvisnost od pornografije je patolo¹ki vzrok (od meje spolne zlorabe in spletnega holizma, ki raèuna na celotno podrejenost dnevne rutine na gledanje pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma dober naèin za spolno zadovoljstvo, zato klasièni spolni odnos zanj ni veè dober. Ne moti niè narobe v primeru, ko se med samozadovoljevanjem uporablja pornografski film ali kot del predigre, ki poveèuje navdu¹enje obeh partnerjev. Z motnjo se ukvarjamo ¹ele, ko je naèrtovan celoten urnik dneva za mo¾nost pridobivanja zadovoljstva od nenehnega opazovanja pornografskih materialov. Oseba, ki postane zasvojena s pornografijo, preneha z gledanjem pornografije tudi med delovnim èasom ali v èasu, ki bi ga moral porabiti za znanje ali druge dol¾nosti. Zdravljenje je predstavljeno z ustrezno terapevtsko re¹itvijo, ko odvisnik zaène èutiti, da izgublja skrb za na¹e ¾ivljenje in da patolo¹ki pogon zaène diktirati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Multilan ActiveMultilan Active - Učinkovit način za izboljšanje funkcije slušnega organa!

Èeprav gledanje pornografije pri otrocih lahko povzroèi opusto¹enje v njihovi psihi, pri odraslih (zavedajoè se konvencionalne narave gradiva, ponavadi ni take nevarnosti. Vendar, s pridr¾kom, da ni hitro zasvojen s pornografijo, tj. Neomejeno zasvojenostjo, ki zaène prevladovati nad vsemi drugimi vidiki posameznikovega posameznika. Obstaja pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkritje, raziskave in iskanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisne skupine ¾ensk se zaène ¹ele po doseganju pete faze, ko (¹e vedno vznemirljivo pasivno gledanje pornografskega materiala zdaj ne prina¹a zadovoljstva. Ob uporabi ¾e razpolo¾ljivega erotiènega potenciala interneta, odvisniki zaèenjajo iskati prilo¾nosti, da bi poskrbeli za osebne spretnosti, ki se lahko izka¾ejo za neugodne za bodoèe ljudi. Na ¾alost pa lahko izku¹nje neprijetnih posledic zadevnega vedenja pogosto odtrne sekstet iz ljubezni do pornografije in mu da motivacijo, potrebno za posvetitev seksologu.